Kto podejmuje decyzje w spółce cywilnej?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Kto podejmuje decyzje w spółce cywilnej?

Kto podejmuje decyzje w spółce cywilnej

Podobnie jak w spółkach osobowych (np. spółce jawnej), w spółce cywilnej nie ma organów, zarządzających typu zarząd czy rada nadzorcza, które to organy są charakterystyczne dla spółek kapitałowych. Oznacza to, że spółką bezpośrednio zarządzają wspólnicy. Co do zasady, każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawiony i zobowiązany do prowadzenia jej spraw. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

Osobiste decydowanie o działalności spółki cywilnej przez wspólników

Decyzje w spółce cywilnej są podejmowane przez wspólników na zasadzie jednomyślności, chyba że umowa spółki przewiduje inny sposób podejmowania decyzji. W praktyce oznacza to, że na każdą ważną decyzję, dotyczącą funkcjonowania spółki, wymagana jest zgoda wszystkich wspólników. Umowa spółki może jednak modyfikować tę zasadę, wprowadzając na przykład większościowy system głosowania w określonych kwestiach. Możliwe jest również przyjęcie modelu, w którym decydującym głosem w danych sprawach będzie głos jednego ze wspólników.

Równe prawa wspólników do prowadzenia i reprezentowania spółki

Każdy wspólnik w spółce cywilnej ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Wspólnicy mają również równe prawa do reprezentowania spółki na zewnątrz, co oznacza, że każdy z nich może podejmować działania prawne w imieniu spółki, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowią inaczej.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie całym swoim majątkiem osobistym, co stanowi istotne ryzyko związane z prowadzeniem takiej formy działalności gospodarczej. Każdy wspólnik odpowiada więc zarówno za swoje działania, jak i za działania pozostałych wspólników.

Podsumowanie

W spółce cywilnej nie ma  zarządu i organów zarządzających, a wszystkie decyzje są podejmowane bezpośrednio przez wspólników, co zapewnia im kontrolę nad działalnością spółki, ale jednocześnie nakłada na nich pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Umowa spółki może wprowadzać dodatkowe zasady i procedury dotyczące podejmowania decyzji.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu