Kancelaria prawna od umów

Chociaż na co dzień nikt z nas się nad tym nie zastanawia, to zawieranie umów jest jedną z najbardziej powszechnych czynności prawnych z jaką mamy do czynienia. Począwszy od tych najprostszych, jak umowa sprzedaży poprzez liczne umowy o świadczenie usług (m.in. umowy z operatorami sieci internetowych) aż do tych najbardziej złożonych jak na przykład umowy kredytu, umowy sprzedaży nieruchomości czy umowy deweloperskie.

Umowa – kontrakt jest jednym z podstawowych źródeł stosunków prawnych. Dwa lub więcej podmiotów, które decydują się na współpracę, swoje wzajemne uprawnienia i odpowiadające im zobowiązania ustalają we wspólnym akcie, jakim jest umowa.

Oprócz podstawowych zagadnień, czyli najczęściej świadczenia jednej strony i odpowiadającego mu świadczenia pieniężnego drugiej, profesjonalnie skonstruowana umowa powinna zawierać również inne dodatkowe postanowienia. Dzięki nim realizacja głównych świadczeń będzie z jednej strony właściwie zabezpieczona, a z drugiej strony obecne będą postanowienia dodatkowe określające szczegóły wykonania umowy, co może w przyszłości zaoszczędzić stronom niepotrzebnych nieporozumień i niedomówień.

Prawnik specjalizujący się w umowach

W naszej Kancelarii wspieramy przedsiębiorców w procesie zawierania umów, zapewniając kompleksową obsługę prawną. Formułowanie umów wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a korzystanie z gotowych, krążących w Internecie szablonów, wzorów umów może narażać na niepotrzebne ryzyko.

Oferujemy pomoc w sporządzaniu wszelkich umów cywilnoprawnych, zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Opracowujemy umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy najmu, umowy zlecenia i wiele innych. Dzięki temu otrzymają Państwo umowę „szytą na miarę”, która najlepiej będzie odpowiadała Państwa potrzebom.

Wspieramy również w procesach negocjacyjnych umów, a w razie sporu sądowego oferujemy profesjonalną pomoc prawną.

Zasady prawne dotyczące umów

Jedną z podstawowych zasad prawa umów jest zasada swobody umów. Polega ona na tym, że strony mogą ułożyć swój stosunek prawny według własnego uznania. Jednak zasada ta nie oznacza, że strony mogą zawrzeć umowę o dowolnej treści i celu. Umowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, naruszać zasad współżycia społecznego, ani mieć celu niezgodnego z naturą stosunku prawnego. Ponadto, umowa powinna być sformułowana w sposób jasny i jednoznaczny, aby uniknąć późniejszych sporów.

Ważne jest, aby przed zawarciem umowy poznać zasady prawne dotyczące konkretnej umowy oraz skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w umowach. Profesjonalna pomoc prawna pozwoli uniknąć niekorzystnych postanowień umowy i zabezpieczyć interesy Klienta.

Wykonywanie umów

Wykonywanie umów jest zobowiązaniem kontrahentów do spełniania uzgodnionych warunków przewidzianych w umowie. Jest to element prawidłowego funkcjonowania relacji handlowych i prawnych. Zasada pacta sunt servanda, czyli dotrzymywania umów, jest jednym z fundamentów prawa umów i wymaga, aby strony umowy spełniały swoje zobowiązania zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zasadę pacta sunt servanda można znaleźć w wielu systemach prawnych na całym świecie. Oznacza ona, że umowa jest wiążąca dla stron i powinna być wykonywana zgodnie z jej treścią. Strony umowy mają obowiązek dążenia do realizacji umowy i wykonywania swoich zobowiązań.

Istnieją jednak pewne sytuacje, w których wykonanie umowy może być utrudnione lub niemożliwe z powodów niezależnych od strony zobowiązanej do świadczenia. W takich przypadkach prawo umów przewiduje różne możliwości, takie jak ustalenie nowych warunków wykonania umowy lub jej rozwiązanie.

Radca prawny od umów Warszawa

W naszej Kancelarii zapewniamy kompleksową obsługę prawną, wspierając Klientów w procesie zawierania umów. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej pozwala na uniknięcie wielu ryzyk związanych z zawieraną umową, których strony, często w momencie zawierania umowy są nieświadome, a które pojawiają się dopiero w razie konfliktu w przyszłości.

Powierzenie więc sporządzenia umowy specjaliście zapewni uzyskanie umowy regulującej dany stosunek prawny w sposób kompleksowy i jednocześnie zabezpieczy przed negatywnymi konsekwencjami w przyszłości.