Alimenty Warszawa - radca prawny

Większość osób alimenty kojarzą się z koniecznością zapewnienia środków na utrzymanie dziecka po rozwodzie jego rodziców. Tymczasem alimenty, oprócz tego, że są obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego (jeżeli rozwodzący się małżonkowie są rodzicami małoletniego dziecka), mogą być również być dochodzone samodzielnie. Można też żądać obniżenia albo podwyższenia alimentów, a także ustalenia ustania obowiązku alimentacyjnego.

Pomoc prawna przy alimentach

Nasza Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych związanych z alimentami, w tym prowadzi sprawy o:

  • ustalenie obowiązku alimentacyjnego,
  • obniżenie obowiązku alimentacyjnego,
  • podwyższenie obowiązku alimentacyjnego,
  • ustanie obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty nie tylko przy rozwodzie

Alimenty to nie tylko kwestia związana z rozwodem. Ustalone w wyroku rozwodowym alimenty rzadko pozostają w tej samej kwocie aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Z reguły bowiem wraz z rozwojem i dorastaniem dziecka, jego potrzeby znacząco się zwiększają, co skutkuje koniecznością wystąpienia z pozwem o podwyższenie obowiązku alimentacyjnego.

Może się również zdarzyć, że rodzic zobowiązany do płacenia alimentów – z przyczyn od siebie niezależnych (np. choroba) – nie będzie mógł zadośćuczynić swemu obowiązkowi. Konieczne wówczas będzie stosowne obniżenie obowiązku alimentacyjnego uwzględniającego możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Alimenty na dziecko – jak uzyskać alimenty?

Ustalenie alimentów na dziecko może nastąpić w drodze umowy bądź ugody zawartej między stronami lub w wyroku sądowym. Sąd orzekając o obowiązku alimentacyjnym ustala usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów.

Starając się o uzyskanie alimentów ważne jest solidne udokumentowanie i wykazanie przed sądem potrzeb dziecka uzasadniających żądaną kwotę alimentów. Na potrzeby dziecka składają się m.in. koszty jego wyżywienia, edukacji, w tym zajęć dodatkowych, koszty leczenia, jak również rekreacji i wypoczynku. Należy pamiętać, że sądy co do zasady nie podejmują czynności z urzędu, w związku z tym prawidłowe przygotowanie się do sprawy jest kluczowe dla uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Sprawę alimentacyjną warto więc powierzyć radcy prawnemu specjalizującemu się w sprawach rodzinnych, którego pomoc może przyczynić się do sprawnego przeprowadzenia postępowania.

Alimenty nie tylko na dzieci

Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć różnych osób w rodzinie. Oprócz alimentów na dziecko, mogą być również zasądzone alimenty na żonę lub męża, matkę, ojca czy innych członków rodziny znajdujących się w niedostatku. Wysokość alimentów na żonę lub męża zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych oraz majątkowych zobowiązanego.

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę mogą zostać przyznane w przypadku separacji lub rozwodu.

Jeżeli w wyniku rozwodu mąż został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód spowodowałby istotne pogorszenie sytuacji materialnej żony, to sąd na jej żądanie może zobowiązać męża do przyczyniania się w odpowiednim stopniu do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb żony, chociażby nie znajdowała się ona w niedostatku.

Jeżeli żona nie została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia, a znajduje się w niedostatku, to może żądać od męża dostarczenia środków utrzymania według jej usprawiedliwionych potrzeb oraz w sposób odpowiadający możliwościom zarobkowym i majątkowym byłego męża.

Alimenty na męża

Opisana powyżej sytuacja dotycząca świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłej żony odnosi się w równym stopniu do byłego męża.

Jak złożyć pozew o alimenty w Warszawie?

Sprawy alimentacyjne należą w zasadzie do właściwości sądów rejonowych. Wyjątkowo – np. w sprawach rozwodowych – sprawy o alimenty rozpatrują sądy okręgowe, jako sądy pierwszej instancji.