Rejestracja spółki cywilnej

W przeciwieństwie do spółek prawa handlowego, spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla rozpoczęcia działalności wymagane jest jednak zgłoszenie faktu zawiązania spółki cywilnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Spółka cywilna to prosty sposób na rozpoczęcie wspólnej działalności gospodarczej. Nasza kancelaria oferuje pełną pomoc w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów, doradztwa prawnego oraz konsultacji przy wyborze najlepszej formy prowadzenia biznesu. Zapewniamy wsparcie w procesie zawiązywania spółki cywilnej. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy, aby bez problemów rozpocząć działalność gospodarczą.

Spółka cywilna to jeden ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. W odróżnieniu od spółek prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej, ani zdolności prawnej. Nie jest więc samodzielnym podmiotem prawa, nie ma również własnego mienia. Podmiotami prawa są wspólnicy spółki cywilnej. Do ich wspólnego majątku należą nabywane prawa i zobowiązania. Wspomniany wyżej rodzaj spółki uregulowany jest w kodeksie cywilnym, a szczegółowe uregulowania umowy spółki cywilnej znalazły się w części dotyczącej zobowiązań.

Umowa spółki cywilnej

Spółka cywilna to umowa zawierana między wspólnikami (przedsiębiorcami). Mogą nimi być:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • ułomne osoby prawne.

Zawierając umowę spółki cywilnej, poszczególni wspólnicy zobowiązują się do dążenia do wspólnego celu gospodarczego. W związku z tym każdy ze wspólników jest zobligowany do wniesienia wkładu. Wkładem do spółki cywilnej mogą być m.in. pieniądze, świadczenie usług, know-how, czy też praca własna wspólników.

Umowa spółki cywilnej musi być zawarta na piśmie (dla celów dowodowych). Należy jednak pamiętać, że jeżeli do wspólnego majątku wspólników, wnoszona tytułem wkładu, byłaby nieruchomość, to wówczas konieczna będzie forma aktu notarialnego. 

W umowie spółki cywilnej powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:

 • data zawarcia umowy,
 • informacje na temat wspólników,
 • cel gospodarczy spółki,
 • zakres działalności spółki,
 • informacje na temat wkładów poszczególnych wspólników.
Spółka cywilna warszawa

Zmiana umowy spółki cywilnej

Czy umowa spółki cywilnej może zostać zmieniona? Tak. Zgodnie z Kodeksem cywilnym ewentualne zmiany w zawartej umowie mogą być dokonywane kolejnymi aneksami. Zmiany umowy spółki cywilnej dla swojej ważności wymagają zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Należy pamiętać, że jeżeli umowa została zawarta w formie szczególnej, to aneksy również muszą zachowywać tę formę.

Dziedziczenie udziału w spółce cywilnej

Czy udział wspólnika spółki cywilnej może podlegać dziedziczeniu? Tak, pod warunkiem, że uprzednio zostały wprowadzone do umowy spółki odpowiednie regulacje, które na to pozwalają. W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że spółka cywilna, pomimo tego że została powołana do realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego, to jego osiągnięcie niejednokrotnie uzależnione jest od osobistych relacji i chęci współpracy wszystkich wspólników. Dlatego też ustawodawca, co do zasady pozostawił wspólnikom wolę decydowania o składzie osobowym spółki w razie śmierci któregoś z nich.

Spłata wspólnika spółki cywilnej

Zgodnie z artykułem 871 Kodeksu cywilnego istnieją określone zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej:

 • należy zwrócić w naturze rzeczy, które wspólnik wniósł do spółki do używania,
 • należy wypłacić określoną w umowie spółki, wartość wkładu wspólnika w formie pieniężnej,
 • wypłacić należy w pieniądzu część majątku wspólnego spółki po odliczeniu wartości wkładów reszty wspólników, zgodnie ze stosunkiem uczestnictwa w zyskach spółki występującego wspólnika.
 

Kwestią wartą zapamiętania jest to, że występujący ze spółki cywilnej wspólnik, nie otrzyma zwrotu wartości wkładu polegającego na świadczeniu usług lub pracy własnej albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.