Ubezwłasnowolnienie Warszawa

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Dla wielu ludzi termin ubezwłasnowolnienie brzmi niepokojąco i nasuwa raczej pejoratywne skojarzenia. Niemniej jednak, głównym celem tej instytucji jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zarządzać swoimi sprawami oraz skutecznie bronić swoich interesów. Chociaż podjęcie decyzji o ubezwłasnowolnieniu w przypadku najbliższej osoby jest wyjątkowo trudne i wiąże się z dużym obciążeniem emocjonalnym, to jedynie takie działanie, czy to w postaci pełnego, czy też częściowego ubezwłasnowolnienia, zapewnienia odpowiednią opiekę medyczną i skuteczną ochronę mienia tej osoby.

Czym jest ubezwłasnowolnienie? Jakie są rodzaje ubezwłasnowolnienia?

Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej polega na ograniczeniu lub pozbawieniu jej zdolności do czynności prawnych, co oznacza, że nie ma ona prawa do samodzielnego decydowania o sobie. Głównym celem tej instytucji jest ochrona zarówno interesu majątkowego, jak i osobistego danej osoby.

Jakie są rodzaje ubezwłasnowolnienia:

  • ubezwłasnowolnienie całkowite – zupełny brak zdolności do czynności prawnych,
  • ubezwłasnowolnienie częściowe – osoba ubezwłasnowolniona częściowo posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, wysłuchiwana jest przez sąd możliwie jak najszybciej po wszczęciu postępowania. Odbywa się to w obecności biegłego psychologa oraz specjalisty neurologa lub psychiatry. W trakcie postępowania, sąd ma możliwość ustanowienia dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, doradcy tymczasowego.

Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wnioski o ubezwłasnowolnienie rozpatrują właściwe miejscowo sądy okręgowe. W Warszawie i okolicach są to Sąd Okręgowy w Warszawie bądź Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie.

Po zbadaniu sprawy, sąd orzeka o ubezwłasnowolnieniu albo oddala wniosek o ubezwłasnowolnienie. Osoba zgłaszająca wniosek o ubezwłasnowolnienie lekkomyślnie lub w złej wierze, podlega karze grzywny. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu, sąd opiekuńczy wyznacza opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie albo kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Nasza Kancelaria reprezentuje wnioskodawców, jak również osoby uczestniczące w postępowaniu. Oferujemy sporządzenie wniosku o ubezwłasnowolnienie oraz innych pism procesowych w toku postępowania.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie są:

  • małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  • jej krewni w linii prostej (np. syn, córka, wnuki, rodzice) oraz rodzeństwo;
  • jej przedstawiciel ustawowy.

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie toczy się przy udziale prokuratora.

Ubezwłasnowolnienie osób starszych

W przypadku osób starszych może pojawi się ryzyko wystąpienia poważnych chorób (np. demencja, choroba Alzheimera). Mogą one znacznie ograniczyć zdolności intelektualnie i poznawcze. W takich przypadkach warto rozważyć decyzję dotyczącą ubezwłasnowolnienia, aby zapewnić najbliższej nam osobie właściwe leczenie i opiekę, nawet wbrew jej woli.

Postępująca choroba może wpływać też negatywnie na procesy decyzyjne związane z rozsądnym gospodarowaniem majątkiem. Zdarza się, że osoby np. z demencją przestają rozumieć wartość pieniądza albo rozdają majątek.

Ubezwłasnowolnienie – koszty

Wniosek o ubezwłasnowolnienie podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł. Dodatkowo należy się liczyć z koniecznością wniesienia zaliczki w kwocie kilkuset złotych na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla biegłego.

Ubezwłasnowolnienie