Co spółka komandytowa może zrobić z zyskiem

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Co spółka komandytowa może zrobić z zyskiem

Co spółka komandytowa może zrobić z zyskiem

Wspólnicy spółki komandytowej mają dość dużą swobodę w zarządzaniu zyskiem wypracowanym w danym roku obrotowym przez spółkę. Przeznaczenie zysku może wynikać z ustawy, umowy lub uchwały wspólników. Ustawową zasadą jest przenaczenie zysku do podziału pomiędzy wspólników, przy czym jest to norma dyspozytywna, która wolą wspólników może być zmodyfikowana. Jeżeli wspólnikom nie zależy na wypłacie zysku ze spółki, to można go np. zainwestować w dalszy rozwój działalności. 

Podział zysku w spółce komandytowej

Zysk w spólce komandytowej może być podzielony zgodnie z zasadami wynikającymi wprost z Kodeksu spółek handlowych, umowy lub uchwały wspólników. Zgodnie z art. 123 par. 1 ksh komandytariusz uczestniczy w zysku społki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa stanowi inaczej. Przy czym, stosownie do paragrafu 2 tego przepisu, zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. Co istotne, tej zasady nie można zmienić umową spółki. 

Komplementariusze co do zasady uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie, bez względu na rodzaj i wartość wniesionego wkładu (prawo do równego uczestnictwa w zyskach i obowiązek uczestniczenia na tej samej zasadzie w stratach). Komplementariusz, stosownie do postanowień umowy spółki, może być zwolniony z udziału w stratach.

Niezależnie od udziału w zysku, zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze mają prawo corocznie żądać wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet jeżeli spółka poniosła stratę. Umową spółki moża wyłączyć to żądanie.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu