Rejestracja spółki jawnej

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie rejestracji spółki jawnej. Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu – od doradztwa w wyborze najlepszej formy prawnej, przez przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, aż po samą rejestrację w KRS. Dzięki naszej pomocy, rejestracja spółki jawnej przebiegnie szybko i bez niepotrzebnych komplikacji, co pozwoli Państwu skupić się na rozwijaniu swojego biznesu. 

Spółka jawna to osobowa spółka prawa handlowego, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nie posiada ona osobowości prawnej, ale ma zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że w swoim imieniu może zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa. Spółka jawna może między innymi kupować nieruchomości czy zatrudniać pracowników. Majątek spółki jawnej to:

 • wkłady wniesione przez poszczególnych wspólników do spółki,
 • mienia nabyte przez spółkę w trakcie jej istnienia.

Główne zalety tej formy działalności gospodarczej to możliwość prowadzenie prostej księgowości oraz niższe koszty funkcjonowania niż w przypadku innych spółek, na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zobowiązana jest do prowadzenia tzw. pełnych ksiąg.

Umowa spółki jawnej – co musi zawierać

Co powinno się znaleźć w umowie spółki jawnej? Między innymi:

 • firma (nazwa), pod którą spółka będzie prowadziła działalność,
 • oznaczenie wspólników spółki,
 • wartość wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników do spółki,
 • cel działalności spółki,
 • czas trwania spółki jawnej (w przypadku, gdy został określony).

Umowa spółki jawnej musi być podpisana przez każdego ze wspólników, zgodnie z obowiązującymi ich zasadami reprezentacji.

Zmiana umowy spółki jawnej

Zmiana umowy spółki jawnej może nastąpić poprzez podjęcie uchwały przez wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Modyfikacja lub wykreślenie i zastąpienie starych postanowień nowymi jest konieczne m.in. w następujących sytuacjach:

 • zmiana siedziby spółki,
 • przystąpienie nowego wspólnika do spółki,
 • przeniesienie ogółu praw i obowiązków (udziału) danego wspólnika w spółce na inną osobę,
 • rozszerzenie działalności spółki itd.
 

Zmiana umowy spółki jawnej musi być zawarta co najmniej w formie pisemnej, w przeciwnym razie będzie nieważna.

Spółka jawna warszawa

Wyjście wspólnika – wypowiedzenie umowy spółki jawnej

Zgodnie z Kodeksem spółek prawa handlowego, umowę spółki jawnej może wypowiedzieć każdy ze wspólników. Musi to jednak mieć miejsce na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego (rokiem obrotowym najczęściej określamy rok kalendarzowy). Przy czym i w tym wypadku ustawodawca pozostawił wspólnikom wolę decydowania i kwestię długości terminu wypowiedzenia wspólnicy mogą odmiennie uregulować w umowie spółki. Wypowiedzenie umowy spółki jawnej następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Skutkiem wystąpienia jednego ze wspólników ze spółki jest rozwiązanie spółki, chyba że wspólnicy na przykład uprzednio w umowie spółki postanowią, że wyjście wspólnika ze spółki nie powoduje jej rozwiązania.

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Skutkiem wystąpienia jednego ze wspólników ze spółki jest rozwiązanie spółki, chyba że wspólnicy na przykład uprzednio w umowie spółki postanowią, że wyjście wspólnika ze spółki nie powoduje jej rozwiązania.

Rozliczenie występującego wspólnika

Jednym ze skutków wypowiedzenia umowy spółki jawnej jest konieczność rozliczenia występującego wspólnika. Należy zatem ustalić wartość jego udziału kapitałowego, w oparciu o zasady zawarte w artykule 65 Kodeksu spółek prawa handlowego, przy czym ww. udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. W tym celu należy przygotować bilans zbywczy majątku spółki. Są różne metody wyliczenia wartości udziału kapitałowego wspólnika od metod dochodowych po majątkowe.

Wkład do spółki jawnej

Dla powstania spółki jawnej wymagane jest wniesienie wkładów przez wspólników. Mogą to być środki pieniężne, jak również wkłady niepieniężne, których wartość powinna zostać wskazana w umowie. Zgodnie z artykułem 48 Kodeksu spółek prawa handlowego, wkładem do spółki jawnej może być przeniesienie własności praw bądź rzeczy, a także świadczenie pracy lub usług.

Spółka jawna warszawa

Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, potocznie nazywane zbyciem udziału

Oprócz woli zbycia ogółu praw i obowiązków przez wspólnika, w umowie spółki muszą się znaleźć odpowiednie postanowienia, które na to pozwalają, co wprost wynika z art. 10 ksh. Nie oznacza to jednak, że wspólnicy spółek jawnych, których umowy nie mają wspomnianego postanowienia nie będą mogli wyjść ze spółki poprzez sprzedanie swego udziału. Bowiem umowa spółki w toku jej funkcjonowania może przecież ulegać różnym modyfikacjom. Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej wymaga formy pisemnej.

Koszt sporządzenia / zmiany umowy spółki jawnej

Opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym to 500 zł, ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi natomiast 100 zł.

W przypadku wprowadzania zmian w umowie spółki jawnej, opłata sądowa wynosi 250 zł, ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł. Jeśli zmiany zostaną zgłoszone w S24, koszt opłaty sądowej to 200 zł, a ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł.

Należy pamiętać, że obecnie zarówno zarejestrowanie nowej spółki, jak i zmiany w umowie istniejącej już spółki, dokonuje się w systemie PRS KRS.