Na czym polega prawo handlowe?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Na czym polega prawo handlowe?

Na czym polega prawo handlowe

Prawo handlowe zajmuje się regulowaniem organizacji podmiotów działających w gospodarce, w tym zasad ich struktury, funkcjonowania oraz zakończenia działalności. 

Zakres regulacji prawa handlowego

Zakres regulacji prawa handlowego obejmuje szeroki wachlarz kwestii związanych z działalnością gospodarczą oraz relacjami między podmiotami gospodarczymi.

Regulowanie form prowadzenia działalności gospodarcze

Określa zasady tworzenia, funkcjonowania, łączenia, podziału i rozwiązywania spółek handlowych (osobowych i kapitałowych). Normuje wewnętrzne stosunki w spółkach handlowych oraz ich relacje z podmiotami trzecimi.

Regulowanie stosunków między przedsiębiorcami

Określa zasady zawierania i wykonywania umów handlowych między przedsiębiorcami. Ustanawia szczególne reguły dla obrotu gospodarczego, np. dotyczące kredytu, bezpieczeństwa i szybkości obrotu.

Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

Wprowadza mechanizmy zwiększające pewność i bezpieczeństwo obrotu, np. poprzez wymogi rejestrowe, zasady reprezentacji spółek. Nakłada na przedsiębiorców wyższe standardy staranności i rzetelności w działaniu.

Podstawowe akty prawne

Te akty prawne tworzą podstawę prawną dla działalności gospodarczej w Polsce, regulując różnorodne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw i relacji handlowych.

Kodeks spółek handlowych (KSH)

Jest to najważniejszy akt prawny dotyczący prawa handlowego, który reguluje zasady tworzenia, funkcjonowania, przekształcania, łączenia i likwidacji spółek handlowych. Zawiera przepisy dotyczące spółek osobowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

Kodeks cywilny (KC)

Kodeks cywilny reguluje ogólne zasady dotyczące czynności prawnych, umów, zobowiązań i odpowiedzialności cywilnej, które mają zastosowanie również w obrocie gospodarczym.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Reguluje zasady dotyczące postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, mające na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli oraz umożliwienie przedsiębiorcom przeprowadzenia restrukturyzacji w celu uniknięcia upadłości.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Zawiera przepisy mające na celu ochronę konkurencji na rynku oraz interesów konsumentów, zapobiegając praktykom monopolistycznym i nieuczciwej konkurencji.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Reguluje zasady dotyczące zapobiegania i zwalczania działań, które stanowią nieuczciwą konkurencję, takich jak naśladownictwo produktów, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji czy stosowanie nieuczciwych praktyk reklamowych.

Ustawa o rachunkowości

Określa zasady prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorców, w tym zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich audytu.

Prawo wekslowe i czekowe

Zawiera przepisy dotyczące obrotu wekslami i czekami, które są ważnymi instrumentami płatniczymi w obrocie gospodarczym.

Prawo bankowe

Reguluje działalność banków oraz innych instytucji finansowych, w tym zasady udzielania kredytów, prowadzenia rachunków bankowych oraz nadzoru nad rynkiem finansowym.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu