WYDZIEDZICZENIE Warszawa

Wydziedziczenie - Spadkobierca

Na czym polega wydziedziczenie? W potocznym rozumieniu jest to wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia. Znaczenie to nie pokrywa się jednak z rozumieniem tej instytucji w prawie spadkowym. W prawnym znaczeniu wydziedziczenie wiąże się z pozbawieniem prawa do zachowku. Wydziedziczenie dla swojej skuteczności musi być zawarte w testamencie. Spadkodawca w testamencie musi wskazać przyczynę wydziedziczenia oraz przykłady zachowania.

Kancelaria Szeffner zajmuje się sprawami w zakresie wydziedziczenie Warszawa. Czytaj dalej, by dowiedzieć się, jaka może być przyczyna wydziedziczenia uprawnionego, jakie są obowiązki uprawnionego do dziedziczenia względem spadkodawcy i w jaki sposób można wydziedziczyć uprawnionego. Te i wiele innych kwestii poruszamy poniżej.

Wydziedziczenie w testamencie Warszawa – co może być podstawą wydziedziczenia?

Na czym polega wydziedziczenie w testamencie Warszawa? Aby krótko objaśnić tę kwestię, warto zaznaczyć, że wykluczenie z dziedziczenia jest de facto zadeklarowanym przez spadkodawcę działaniem, które prowadzi do pozbawienia określonej osoby prawa do zachowku. Ideą takiej decyzji jest umożliwienie spadkodawcy swobodnego rozporządzania majątkiem dziedzicznym, z możliwością pominięcia konkretnego beneficjenta. Polega to na zablokowaniu roszczeń, które w innym przypadku przysługiwałyby spadkobiercy w zakresie zachowku.

Odpowiedź na pytanie “jaka przyczyna wydziedziczenia” wynika z artykułu 1008 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim Kodeks Cywilny przewiduje, że spadkodawca ma prawo pozbawić zstępnych, małżonka oraz rodziców zachowku, jeżeli osoba uprawniona do dziedziczenia:

 1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
   
 2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
 3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Istotne jest, że przyczyna wydziedziczenia i wola spadkodawcy w tym zakresie musi jasno wynikać z treści testamentu oraz musi mieć podstawę w rzeczywistości. To ma kluczowe znaczenie, ponieważ w toku procesu spadkowego wykluczony spadkobierca ma prawo podważyć uzasadnienie dla wykluczenia i tym samym odzyskać prawo do zachowku.

Wydziedziczenie dzieci rodzica Warszawa

Wydziedziczenie dzieci/rodzica Warszawa – w jaki sposób można wydziedziczyć uprawnionego do zachowku? Wydziedziczenie jest możliwe wyłącznie w przypadku ważnego aktu spadkowego – spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, rodziców lub małżonka zachowku. Ponadto, aby wola ta miała skuteczność, konieczne jest również wyraźne wskazanie przyczyny, która uzasadnia taką decyzję. Wydziedziczenie nie będzie skuteczne, jeśli powód jego zastosowania nie został uwzględniony w tekście testamentu, nawet jeśli w rzeczywistości istnieje odpowiednia przyczyna.

W dokumencie testamentowym należy wskazać precyzyjnie jedną z przyczyn wydziedziczenia (bądź kilka), umożliwiając tym samym ocenę faktycznych powodów, które skłoniły nas do pozbawienia najbliższych osób prawa do zachowku – np. dopuszczenie się rażącej obrazy czci względem spadkodawcy lub postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy. Wprowadzenie tych powodów do testamentu ma również na celu umożliwienie ich weryfikacji.

Wydziedziczenie córki syna Warszawa

Jak wygląda wydziedziczenie córki syna Warszawa? Przyjrzyjmy się dokładnie przyczyną wydziedziczenia, tj. jakie są precyzyjne przyczyny wydziedziczenia.

Działanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

Co oznacza, że uprawniony wbrew woli spadkodawcy postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego? Ta kwestia dotyczy postępowania, które jest powszechnie uznawane za naganne oraz jest niestosowne w ocenie spadkodawcy. Charakteryzuje się ono powtarzalnością nieprawidłowych zachowań, polegających na umyślnym działaniu lub zaniechaniu. Przykładem może być zaangażowanie w handel narkotykami, prowadzenie się w sposób niemoralny lub stosowanie przemocy wobec innych osób.

Dopuszczenie się przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności spadkodawcy bądź rażącej obrazy czci

Jeśli osoba uprawniona do zachowku dopuściła się względem spadkodawcy lub bliskich mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu bądź wolności, może być wykluczona z dziedziczenia. Ta przesłanka jest dość jasna i nie wymaga dalszego tłumaczenia.

Niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych – uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych

Na czym polega niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych? Sam ogólny zapis spadkodawcy, że wykluczony “nie utrzymuje żadnych więzi rodzinnych i nie dopełnia obowiązków”, bez wskazania rodzaju obowiązków nie jest wystarczający do skutecznego zastosowania wydziedziczenia [wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13.01.2011 r., sygn. I ACa 1021/10]. To stwierdzenie jest zbyt szerokie, aby podlegało weryfikacji, zwłaszcza pod względem konkretnych zachowań, do których się odnosi. Należy zaznaczyć, że przesłanki wydziedziczenia muszą zostać precyzyjnie określone przez spadkodawcę, i to jedynie w testamencie, a nie przez stronę procesu, tym bardziej w trakcie trwania postępowania sądowego. Szczególnie zważywszy na obszerne znaczenie terminu “więzi rodzinne”.

Podstawą wykluczenia z dziedziczenia musi być powód wynikający z treści testamentu, choć nie jest konieczne jego precyzyjne odwołanie się do katalogu zawartego w art. 1008 Kodeksu Cywilnego. W przypadku terminu “zaniedbywanie obowiązków rodzinnych” z art. 1008 pkt 3 KC, można również uwzględnić takie postępowania, które prowadzą do faktycznego zerwania relacji rodzinnych ze spadkodawcą oraz ustania więzi uczuciowej, normalnej w stosunkach rodzinnych. Może to obejmować unikanie odwiedzin w miejscu zamieszkania spadkodawcy, brak opieki w chorobie, brak udzielania pomocy czy okazywanie zainteresowania, wszczynanie ciągłych awantur, kierowanie pod adresem spadkodawcy nieuzasadnionych, krzywdzących zarzutów itd.

Wydziedziczenie ojca matki Warszawa

Wydziedziczenie rodziców bez wątpienia może się okazać bardzo trudne emocjonalnie. Niemniej jednak, jak pokazuje życie, zdarzają się sytuacje, w których rodzic nigdy nie interesował się dzieckiem, od początku zaniedbywał swój obowiązek alimentacyjny, nie był też zainteresowany nawiązaniem z nim jakiejkolwiek więzi. Wówczas godnym rozważenia pozostaje kwestia ewentualnego wydziedziczenia.

Wydziedziczenie wnuka wnuków Warszawa

Kwestia wydziedziczenia wnuków pojawia się stosunkowo rzadko. Zwykle ewentualne wydziedziczenie wnuków dziadkowie rozważają, jeżeli wnuki nie chcą utrzymywać z nimi kontaktu, a są już w wieku, że mogą same o sobie decydować. Zdarzają się również sytuacje, w których wnuki w sposób rażąco niewłaściwy i powtarzalny zachowują się wobec swoich dziadków.

Wydziedziczenie męża żony Warszawa

Czy spadkodawca może wybaczyć uprawnionemu do zachowku? Spadkodawca nie ma prawa wykluczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu wybaczył. Zasada ta dotyczy przypadków, w których wybaczenie nastąpiło, zanim sporządzono testament. Jeśli w chwili przebaczenia spadkodawca nie posiadał zdolności do czynności prawnych, to wybaczenie jest skuteczne, o ile miało miejsce z odpowiednim rozeznaniem. Ponadto spadkodawca ma możliwość wybaczenia uprawnionemu do zachowku również po wydziedziczeniu go w testamencie, a taki akt nie musi być sformalizowany w formie testamentowej, aby było skuteczne [decyzja Sądu Najwyższego z 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 37/18]. Podsumowując, osoba, której spadkodawca wybaczył, ma prawo do zachowku. Nie może zatem on dokonać skutecznego wydziedziczenia za coś za co przebaczył.

Wydziedziczenie brat-rodzeństwa Warszawa

Nasza kancelaria prawna zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego w dziedziczeniu ustawowym, w tym sprawami o zachowek Warszawa. Są to następujące przypadki:

 • wydziedziczenie Warszawa

 • wydziedziczenie dzieci Warszawa

 • wydziedziczenie w testamencie Warszawa

 • wydziedziczenie rodzica Warszawa

 • wydziedziczenie córki Warszawa

 • wydziedziczenie ojca Warszawa

 • wydziedziczenie wnuka Warszawa

 • wydziedziczenia męża Warszawa

 • wydziedziczenia brata Warszawa

 • wydziedziczenia wnuków Warszawa

 • wydziedziczenia matki Warszawa

 • wydziedziczenia rodzeństwa Warszawa

 • wydziedziczenia spadkobiercy Warszawa.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Szeffner już teraz!

Wydziedziczenie