Umowy dzierżawy Warszawa

Nasza Kancelaria na co dzień świadczy pomoc prawną przy zawieraniu oraz w trakcie realizacji umów dzierżawy. Większość osób umowę dzierżawy kojarzy wyłącznie z dzierżawą gruntu rolnego, jednak w rzeczywistości z dzierżawą mamy do czynienia w wielu innych przypadkach. Zdarza się, że dzierżawa mylona jest z najmem.

Dzierżawa – na czym polega ?

Umowa dzierżawy należy do umów nazwanych. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Innymi słowy umowa dzierżawy polega na tym, że jedna strona oddaje drugiej stronie oznaczoną rzecz do używania, w tym pobierania pożytków za co otrzymuje stosowny ekwiwalent w postaci czynszu dzierżawnego. Natomiast dzierżawca używa rzecz i pobiera pożytki z niej pochodzące, jednocześnie będąc zobowiązanym do płacenia czynszu. W praktyce poza rzeczami (ruchomościami), często można spotkać się z dzierżawą przedsiębiorstwa, gruntu czy lokalu.

Stronami umowy dzierżawy są wydzierżawiający i dzierżawca.

Czynsz dzierżawny

Ekwiwalentem za korzystanie z rzeczy i pobieranie z niej pożytków jest czynsz dzierżawny pobierany przez wydzierżawiającego. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzu albo innego rodzaju świadczeniach. Ustawodawca dopuścił też możliwość, aby czynsz dzierżawny był płacony w ułamkowej części pożytków.

Termin płatności czynszu dzierżawnego, co do zasady wskazany jest każdorazowo w umowie. W przeciwnym razie czynsz jest płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju – półrocznie z dołu.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w sporządzeniu umowy dzierżawy, w której jedną z najważniejszych rzeczy jest kwestia czynszu dzierżawnego. W praktyce umowa dzierżawy często charakteryzuje się długim czasem trwania. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie do umowy szeregu klauzul, które dostosowywać będą wysokość czynszu do zmieniających się warunków rynkowych.

Forma prawna umowy dzierżawy

Co do zasady umowa dzierżawy może zostać zawarta w dowolnej formie. Warto jednak aby zawarta była co najmniej w formie pisemnej dla celów dowodowych. Należy mieć na uwadze, że jeżeli przedmiotem dzierżawy jest przedsiębiorstwo, to umowa dzierżawy winna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Umowa dzierżawy a umowa najmu

Obie umowy są do siebie bardzo podobne – obie polegają na odpłatnym oddaniu osobie trzeciej rzeczy do używania. Tym co różni obie umowy jest to, że dzierżawca, w przeciwieństwie do najemcy oprócz używania rzeczy jest jeszcze uprawniony do pobierania z niej pożytków. Można więc powiedzieć, że przedmiot danej umowy niejednokrotnie wykluczać będzie w danym przypadku dzierżawę. Na rynku jednak niejednokrotnie mylnie używa się terminu dzierżawa na przykład w odniesieniu do umowy najmu lokalu na cele mieszkaniowe.

Radca prawny dzierżawa

Przygotowujemy projekty umów dzierżawy lub poddzierżawy, jak również opiniujemy gotowe projekty ww. umów z uwzględnieniem interesów Klienta. Pomagamy w negocjacjach przy zawieraniu umowy, a także doradzamy w trakcie jej realizacji. W razie zaistnienia sporu podejmujemy pozasądowe próby jego rozwiązania, a gdyby nie przyniosły one oczekiwanych efektów, wspieramy naszych Klientów w sporze sądowym.

Jeżeli potrzebują Państwo porady dotyczącej umowy dzierżawy lub poddzierżawy zapraszamy do naszej Kancelarii mieszczącej się przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Doradzamy jak zawrzeć umowę i wskazujemy jakie elementy powinna ona w danym przypadku zawierać. Świadczymy pomoc prawną gdy jedna ze stron nie realizuje umowy.