Zakładanie spółek z o.o.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę w procesie zakładania spółek z o.o., gwarantując profesjonalizm i indywidualne podejście. Oferujemy pomoc na każdym etapie – od wyboru odpowiedniej formy prawnej, przez przygotowanie dokumentacji, aż po samą rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Możemy zapewnić, że proces założenia spółki przebiegnie sprawnie i bez zbędnych formalności. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najbardziej popularnych organizacyjnie form prowadzenia działalności gospodarczej. Może być założona w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Już od zawarcia umowy przez wspólników, spółka ma podmiotowość prawną, jednak osobowość prawną – a co za tym idzie pełną i co do zasady wyłączną odpowiedzialność za swe zobowiązania – uzyskuje od momentu jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka może być zawiązana przez jeden lub więcej podmiotów. Aktem prawnym regulującym tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Kodeks spółek handlowych.

Zakładanie sp. z o.o.

Proces powstawania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z następujących etapów:

 • zawarcie umowy spółki albo sporządzenie aktu założycielskiego (dotyczy spółek jednoosobowych) w formie aktu notarialnego (nie dotyczy spółek zakładanych w systemie S24),
 • wniesienie wkładów do spółki przez poszczególnych wspólników w celu pełnego pokrycia kapitału zakładowego (minimalna wartość całego kapitału zakładowego wynosi 5 tysięcy złotych),
 • powołanie wymaganych przez Kodeks spółek handlowych organów spółki,
 • zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego celem wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS,
 • wpisanie spółki przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Po uzyskaniu wpisu spółki do KRS, należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego druk NIP-8 w którym podajemy podstawowe dane spółki, takie jak:

 • dane identyfikacyjne,
 • numer rachunku bankowego,
 • dane wspólników i inne.
 

Umowa spółki z o.o.

Zgodnie z art. 157 § 1 ksh, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

 • firmę – tj. nazwę, i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
 

Nie są to oczywiście jedyne postanowienia umów spółek. Wspólnicy dostosowują bowiem umowę spółki z jednej strony do prowadzonej przez spółkę działalności, a z drugiej do roli każdego wspólnika w spółce. Wśród dodatkowych postanowień umowy można przykładowo wymienić:

 • obciążenie wspólnika świadczeniami niepieniężnymi wobec spółki (art. 176 ksh),
 • przesłanki umorzenia udziałów oraz ograniczenia w ich zbywaniu (art. 199 i 182 ksh),
 • możliwość wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy (art. 194 ksh),
 • możliwość podwyższania kapitału zakładowego bez konieczności zmiany umowy spółki (art. 257 ksh),
 • regulacje dotyczące kwestii wstąpienia do spółki małżonka wspólnika (1831 ksh).
   
 

Zmiana umowy sp. z o.o.

Zmiany umowy spółki dokonują wspólnicy w drodze uchwał, które są umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Następnie zmiany umowy wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Uchwała w przedmiocie zmiany umowy spółki musi być powzięta większością przynajmniej 2/3 głosów.

Sp. z o.o. w organizacji

Od momentu podpisania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do jej wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS mamy do czynienia ze spółką z o.o. w organizacji. 

Spółka w organizacji może:

 • zaciągać zobowiązania,
 • nabywać prawa we własnym imieniu,
 • prowadzić działalność zgodnie z umową spółki.
 

Warto dodać, że spółka z o.o. w organizacji nie może zbywać udziałów spółki, tak jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o., co jednak nie oznacza, że nie może zobowiązać się do takiego zbycia.

Jednoosobowa sp. z o.o.

Jak sama nazwa wskazuje, w jednoosobowej spółce z o.o. jest tylko jeden wspólnik. Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają podmiotowość prawną. Jedyny wspólnik zamiast umowy spółki podpisuje tzw. akt założycielski.

Organy sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w przeciwieństwie do spółek osobowych działa przez swoje organy. Kodeks wyróżnia obligatoryjne, jak i fakultatywne organy spółki z o.o.

Do tych pierwszych należą zgromadzenie wspólników i zarząd oraz w przepisanych przez prawo sytuacjach organ nadzoru. Ksh wskazuje w jakich przypadkach należy powołać radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną.

Zbycie udziału w sp. z o.o.

Zbycie udziału, udziałów, czy też części udziału przez wspólnika spółki z o.o. stanowi jedno z jego podstawowych praw, którego nie może zostać skutecznie pozbawiony postanowieniami umowy spółki. Zbycie udziału dokonywane jest najczęściej poprzez zawarcie umowy sprzedaży, ale może być również zrealizowane w drodze umowy darowizny, zamiany, czy innych umów nienazwanych. Umowa przenosząca udziały obowiązkowo powinna mieć formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

W związku z dość dużym czynnikiem osobowym w strukturze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka, której udziały mają być zbyte może mieć pewien wpływ na czynność ich zbycia. Mianowicie może być wymagana uprzednia zgoda zarządu bądź wspólników na daną transakcję. Ponadto, umowa spółki może stanowić, że określone podmioty będą miały prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów. 

Po sfinalizowaniu transakcji, kontrahenci obowiązani są do zawiadomienia spółki o fakcie zbycia udziałów oraz przedstawienia jej dowodu na zawarcie przedmiotowej umowy. Dopiero od tego momentu nabywca może wykonywać prawa wspólnika z nowych udziałów.

Warto wspomnieć, że zbycie udziału nie jest jedyną możliwością jego rozporządzania. Możliwe jest bowiem także obciążenie udziału prawem rzeczowym takim jak zastaw czy użytkowanie.

Dopłaty w sp. z o.o.

Umowa spółki może zawierać postanowienie o dopłatach. Jest to obciążenie wspólników polegające na wniesieniu do spółki środków pieniężnych w razie ewentualnych problemów finansowych spółki lub inwestycji w działalność. Dopłat nie należy mylić z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Wysokość dopłat wnoszonych przez poszczególnych wspólników odpowiada stosunkowi posiadanych przez nich udziałów. 

Jeżeli cel wniesionych dopłat został osiągnięty i jednocześnie bilans spółki nie wykazuje straty w sprawozdaniu finansowym, dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom.

Dywidenda

Każdy wspólnik ma prawo do dywidendy, tj. otrzymywania, przypadającej na niego części rocznego zysku spółki. Wypłacanie dywidendy może następować również poprzez jej comiesięczne zaliczkowanie. Warunkiem jest uzyskiwanie przez spółkę zysku czyli wypracowywania nadwyżki wpływów nad wydatkami i obowiązkowymi przekierowaniami środków na inne cele. O wysokości dywidendy – oprócz zysku spółki – decyduje też uchwała zgromadzenia wspólników, którą można zdecydować, że określona część zysku nie zostanie przeznaczona na wypłaty dla wspólników. 

Nie zawsze wysokość dywidendy odpowiada stosunkowi posiadanych udziałów w spółce. Poszczególni wspólnicy mogą mieć bowiem udziały uprzywilejowane co do dywidendy. Przy czym uprzywilejowanie nie może przekraczać połowy wartości udziału nieuprzywilejowanego.

Umorzenie udziału

Umorzenie udziału to – jak sama nazwa wskazuje – unicestwienie jego bytu prawnego. Umorzenia dokonuje zawsze spółka, a nie wspólnik. Warunkiem jego przeprowadzenia są określone postanowienia w umowie spółki, które wskazują przesłanki jego przeprowadzenia. Często spotykamy się z umorzeniem udziału jako swego rodzaju sankcją dla wspólnika nierealizującego postanowień umowy np. dotyczących jego dodatkowych świadczeń na rzecz spółki. 

Umorzenie udziałów może pociągać za sobą obniżenie kapitału zakładowego, ale nie musi. W razie obniżenia kapitału zakładowego konieczne jest spełnienie przez spółkę związanych z tym warunków, w tym przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje wówczas ze środków stanowiących dotychczasowe pokrycie kapitału zakładowego. Z kolei umorzenie udziału z pominięciem obniżenia kapitału zakładowego prowadzi do zmniejszenia liczby udziałów w spółce, ale jednocześnie nie powoduje zmniejszenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie dla wspólników nie pochodzi wówczas ze środków stanowiących kapitał zakładowy.

Wymienić możemy trzy rodzaje umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • umorzenie dobrowolne – spółka nabywa od wspólnika udziały za jego zgodą, a następnie je umarza,
 • umorzenie przymusowe – odbywa się bez zgody wspólnika po wystąpieniu przesłanek określonych w umowie spółki,
 • umorzenie automatyczne – umorzenie udziałów odbywa się w razie zaistnienia konkretnego zdarzenia określonego w umowie spółki. Jest to uproszczona forma umorzenia przymusowego, przy czym umorzenie automatyczne nie wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników.

Wkład do spółki

Przed zgłoszeniem spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów w pełnej wysokości. Wniesienie wkładów stanowi podstawowy obowiązek każdego wspólnika. Najczęściej mamy do czynienia z wkładem pieniężnym, czyli wpłatą gotówkową na rachunek bankowy spółki. Z kolei wkłady niepieniężne tzw. aporty mogą być wnoszone do spółki poprzez np. przeniesienie ich własności, ustanowienia na rzecz spółki prawa (np. użytkowania), czy też przyznania spółce uprawnienia do korzystania z określonych rzeczy lub praw. Przedmiotem wkładu do spółki z o.o. nie może być świadczenie usług lub pracy przez wspólnika, co jest dopuszczalne np. w spółkach osobowych.

Odpowiedzialność członka zarządu

Członek zarządu obowiązany jest dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Członek zarządu musi mieć na uwadze przede wszystkim dobro spółki oraz cel dla którego spółka została zawarta. Nie może jednak zapominać również o wierzycielach spółki, których wzajemne świadczenia w istotny sposób przyczyniają się do jej prawidłowego funkcjonowania. Nieprawidłowe i nieprofesjonalne pełnienie mandatu członka zarządu spółki z o.o. prowadzi do powstania jego odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych.
Zarząd musi czuwać nad tym, by w razie kłopotów finansowych spółki, w tym utraty przez nią płynności finansowej, w odpowiednim terminie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W razie uchybienia temu obowiązkowi członek zarządu może ponieść odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli.

Wyłączenie wspólnika

Jedną z analogicznych instytucji, obowiązujących także w spółkach osobowych, jest możliwość wyłączenia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez pozostałych wspólników. Wyłączenie następuje na podstawie orzeczenia sądowego. Żądanie – pozew o wyłączenie musi pochodzić od wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje mniej rygorystyczną większość, przy czym wartość udziałów powodów powinna przekraczać przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Sąd orzeka wyłączenie wspólnika tylko jeżeli zachodzą ważne powody. Zaliczyć do nich można: 

 • brak współdziałania przy podejmowaniu decyzji przez spółkę,
 • niewykonanie zobowiązań wobec spółki, jak np. niewniesienie wkładów, dopłat, czy niewykonanie powtarzających się świadczeń na rzecz spółki,
 • naruszenie obowiązku lojalności poprzez udział czy popieranie spółek konkurencyjnych,
 • utrudnianie funkcjonowanie spółki poprzez nadużycie własnych uprawnień korporacyjnych.

Koszt sporządzenia / zmiany umowy spółki z o.o.

Założenie spółki z o.o. wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 500 zł plus opłaty za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł. Dodatkowo należy pamiętać o opłatach notarialnych przy okazji sporządzenia umowy spółki. Opłata sądowa uiszczana przy okazji zakładania spółki w systemie S24 wynosi połowę wartości tradycyjnej formy spółki tj. 250 zł