Zachowek
Warszawa

Każdy człowiek ma prawo do swobodnego zarządzania swoim majątkiem, zarówno za życia (na przykład przez udzielanie datków), jak i w przypadku śmierci poprzez sporządzenie aktu ostatniej woli, czyli testamentu. Aby zapewnić ochronę członkom najbliższej rodziny osoby dziedziczącej, aby uniknąć ich pominięcia przy dziedziczeniu, przepisy prawa cywilnego przewidują istnienie instytucji zachowku. Sprawy zachowek Warszawa to kolejna specjalizacja Kancelarii Szeffner – ekspertów od prawa spadkowego.

Czym jest zachowek?

Potomkowie, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy dziedziczyliby zgodnie z prawem w sytuacji, gdyby nie stworzono testamentu (przy dziedziczeniu ustawowym), mają prawo do żądania od dziedziców/spadkobierców mianowanych w testamencie wypłacenia kwoty zachowku – dotyczy to także osób, na rzecz których został uczyniony zapis windykacyjny. W sytuacji, gdy zstępni, małżonek lub rodzice osoby zmarłej zostali uprawnieni do dziedziczenia, ale ich udziały spadkowe są mniejsze niż przysługujący im zachowek, są w stanie zażądać zapłaty z tytułu zachowku. Kwota ta ma docelowo dostosować ich udziały spadkowe do wysokości należnego zachowku.

Wysokość zachowku wynosi połowę wartości udziału spadkowego, jaki otrzymałaby osoba uprawniona przy dziedziczeniu ustawowym. Jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jest małoletni (dzieci spadkodawcy), zachowek stanowi dwie trzecie wartości udziału spadkowego. Przy określaniu udziału spadkowego, który stanowi bazę do obliczenia zachowku, brane są pod uwagę również osoby dziedziczące, które są wykluczone z dziedziczenia z powodu niestosownego zachowania (tzw. niegodnych dziedziczenia), oraz osoby dziedziczące, które odrzuciły spadek. Natomiast nie uwzględnia się osób dziedziczących, które zrezygnowały z dziedziczenia lub zostały wydziedziczone.

Zachowek Warszawa – jak oblicza się wysokość zachowku?

Przy obliczaniu zachowku nie są uwzględniane polecenia ani zapisy, są natomiast brane pod uwagę darowizny oraz zapisy windykacyjne. Tak jak wspomnieliśmy, zachowek ustawowo stanowi ½ udziału w spadku, który przypadałby osobie uprawnionej w przypadku dziedziczenia. Niemniej jednak osoby będące w wieku małoletnim lub trwale niezdolne do pracy mogą żądać aż 2/3 udziału dziedzicznego.

Natomiast przy ustalaniu podstawy do obliczeń zachowku, należy uwzględnić długi spadkowe. Ponadto może zajść potrzeba uwzględnienia lub wykluczenia darowizn dokonanych w trakcie życia spadkodawcy. Jest niezwykle trudno abstrakcyjnie określić, co będzie uwzględniane w podstawie obliczenia zachowku, a co nie – właśnie z tego powodu jest zalecane, by w konkretnych przypadkach zasięgnąć rady prawnika.

Sprawa o zachowek Warszawa

Sprawa o zachowek Warszawa to specjalizacja Kancelarii Szeffner. Sprawy związane z dochodzeniem zachowku mogą być rozstrzygane na mocy:

  • umowy zawartej pomiędzy spadkobiercą a osobą uprawnioną do zachowku,

  • orzeczenia wydanego przez sąd.

Proces sprawa o zachowek Warszawa ma miejsce w sądzie właściwym zgodnie z miejscem ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy. Warto zaznaczyć, że roszczenia o zachowek podlegają okresowi przedawnienia:

  • termin roszczenia osoby uprawnionej z tytułu zachowku przedawnia się po 5 latach od ogłoszenia testamentu,

  • roszczenia przeciwko osobie, która jest zobowiązana do uzupełnienia zachowku z powodu otrzymanego zapisu windykacyjnego lub darowizny, przedawniają się po 5 latach od otwarcia spadku.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w kwestiach związanych ze sprawami o zachowek, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami.

zachowek warszawa

Zachowek dla żony Warszawa

Zachowek dla żony Warszawa, dla rodziny, dla dzieci – darowiznę, którą spadkodawca przekazał osobie uprawnionej do zachowku, uznaje się za część należnego mu zachowku. Jeśli osoba uprawniona to dalszy potomek spadkodawcy, również darowizny udzielone przez spadkodawcę jego rodzicom są wliczane do obliczenia należnego zachowku. Dodatkowo, koszty wychowania i wykształcenia poniesione przez spadkodawcę są wliczane do zachowku, jeśli przekraczają przeciętne wydatki akceptowane w danym środowisku.

Kiedy uprawniony do zachowku nie może uzyskać należnego zachowku od spadkobiercy, ma prawo żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do wyrównania brakującej kwoty zachowku.

Zachowek dla żony Warszawa, dla dzieci, zachowek przysługujący rodzicom spadkodawcy – warto wiedzieć, że roszczenie o zachowek jest dziedziczne. Jednak to roszczenie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy ten spadkobierca również jest uprawniony do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Roszczenie uprawnionego do zachowku ulega przedawnieniu po upływie pięciu lat od ogłoszenia testamentu.

Zachowek wartość nieruchomości Warszawa

Zachowek wartość nieruchomości Warszawa – co warto wiedzieć? W większości spraw o zachowek istnieje potrzeba ustalenia wartości nieruchomości. Wartość nieruchomości odgrywa istotną rolę w sprawach dotyczących zachowku. Nie ma znaczenia, czy sprawa dotyczy darowizny nieruchomości z dawnych lat czy też spadkodawca pozostawił nieruchomość w spadku – w przypadku ubiegania się o zachowek, ważne jest określenie wartości nieruchomości.

Wartość nieruchomości powinna być obliczona z uwzględnieniem aktualnych cen na dzień wnioskowania o zachowek. Dodatkowo obowiązuje zasada, że wartość nieruchomości powinna być ustalona na podstawie aktualnych cen i stanu na dzień darowizny lub w chwili otwarcia spadku. To oznacza, że jeśli spadkodawca podarował nieruchomość wiele lat temu, gdy była ona w stanie wymagającym remontu, a obdarowana osoba przeprowadziła później gruntowny remont, to wycena tej nieruchomości powinna uwzględniać aktualne ceny, biorąc pod uwagę stan nieruchomości w momencie darowizny. Zachowek wartość nieruchomości Warszawa to skomplikowane sprawy, w których pomogą Ci eksperci z Kancelarii Prawniczej Szeffner.

Zachowek od darowizny Warszawa

Zachowek od darowizny Warszawa – dokonanie darowizny w trakcie życia spadkodawcy nie stanowi ochrony przed ewentualnym roszczeniem dotyczącym zachowku. Jeśli sytuacja uniemożliwia uzyskanie zachowku od dziedziców (np. z powodu braku masy spadkowej), osoba uprawniona do zachowku może wystąpić do osoby obdarowanej z żądaniem tzw. „uzupełnienia zachowku”. Obdarowany ma obowiązek spełnić to żądanie związane z zachowkiem.

W zależności od kontekstu zobowiązanym do zapłaty zachowku może być spadkobierca wyznaczony w testamencie, spadkobierca zgodnie z prawem spadkowym, beneficjent zapisu windykacyjnego oraz osoba obdarowana.

Mimo powszechnej opinii zachowek przysługuje również w przypadku dziedziczenia ustawowego, czyli w sytuacji, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Przykładem takiej sytuacji jest scenariusz, gdy spadkodawca podarował swojemu jednemu dziecku dom i nie pozostawił innego majątku. Nie sporządził także testamentu, w którym wyłączyłby pozostałe dzieci. Są one wówczas uprawnione do zachowku i po śmierci spadkodawcy (ojca) mogą wytoczyć pozew przeciwko obdarowanemu bratu lub siostrze.

Jednak przed wszczęciem postępowania sądowego warto zrozumieć, że zachowek może przyjąć różne formy: nie tylko jako gotówkę wypłacaną po śmierci spadkodawcy, lecz także jako zapisy lub darowizny uczynione wcześniej (zachowek od darowizny Warszawa). Jeśli spadkobierca nie otrzymał należnego zachowku w żadnej z tych form, może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Zachowek po rodzicach, po rodzicu Warszawa – sprawy dotyczące udziału spadkowego, żądania zachowku i inne

Zachowek po rodzicach Warszawa – kwestie związane z zachowkiem bywają często złożone. Na ostateczne prawo oraz kwotę zachowku wpływa wiele elementów. Wszystkie te aspekty należy rozważyć w konkretnym kontekście sytuacyjnym. Niezwykle istotne jest także samo postępowanie przed sądem, szczególnie kwestie związane z przytoczonymi dowodami i twierdzeniami. W większości przypadków dotyczących zagadnienia zachowku konieczna będzie pomoc doświadczonego pełnomocnika procesowego z Warszawy, który zadba o ochronę interesów osób uprawnionych do zachowku w trakcie procesu.

Wybierz usługi Kancelarii Szeffner w zakresie zachowek Warszawa – dzięki naszemu wsparciu prawnemu zyskujesz znacznie większe szanse na pozytywne zakończenie sprawy. Zapraszamy do kontaktu już dziś!