Separacja Warszawa

Separacja może być dobrym rozwiązaniem dla osób, którym od dłuższego czasu nie układa się w małżeństwie, ale nie są jeszcze gotowe na definitywne zakończenie małżeństwa jakim jest rozwód albo też uważają, że uda im się jeszcze odbudować relacje z małżonkiem. Zdarza się, że na separację mogą decydować się też osoby, które z przyczyn religijnych nie godzą się na rozwód.

Czym innym jest separacja faktyczna, a czym innym separacja prawna. O ile ta pierwsza nie została w żaden sposób uregulowana, o tyle druga została przewidziana jako odrębna instytucja prawna pociągająca za sobą szereg konsekwencji prawnych, o których mowa poniżej.

Przesłanki do orzeczenia separacji

Czym jest separacja i jakie są jej skutki

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, to każdy z nich może żądać orzeczenia przez sąd separacji. Innymi słowy jeżeli małżonkowie chcą sformalizowania faktycznego rozstania, ale z jakichkolwiek powodów nie chcą brać rozwodu, to każde z nich może wystąpić o orzeczenie separacji.

W przeciwieństwie do rozwodu, gdzie mamy do czynienia z dwiema pozytywnymi przesłankami w postaci zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków, to w przypadku separacji pozostaje tylko jedna z nich, mianowicie rozkład pożycia musi być zupełny, ale już nie trwały.

Orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne jeżeli na jej skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnego małoletniego dziecka stron lub też gdyby jej orzeczenie było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku separacji, podobnie jak przy rozwodzie sąd bada kwestie winy rozkładu pożycia stron oraz orzeka o alimentach.
Po orzeczeniu separacji nie ma możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego ani powrotu do nazwiska noszonego przed jego zawarciem.

Orzeczenie separacji, w przeciwieństwie do rozwodu nie powoduje rozwiązania małżeństwa, jednak jej orzeczenie wywiera doniosłe skutki wobec małżonków:

  • ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska,
  • pozostający w separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy,
  • przestaje obowiązywać domniemanie ojcostwa dziecka urodzonego w małżeństwie,
  • orzeczenie separacji zostaje odnotowane w akcie małżeństwa.
Separacja 002

Zniesienie separacji

Zniesienie separacji jest możliwe, gdy obie strony zgodnie wyrażą chęć odnowienia wzajemnych relacji, uznając, że przyczyny, które doprowadziły do separacji, nie istnieją już lub zostały przezwyciężone. Separacja nie może zostać zniesiona w razie sprzeciwu jednego z małżonków.

Separacja