Podział majątku wspólnego Warszawa

Z dniem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, pomiędzy małżonkami przestaje istnieć wspólność majątkowa małżeńska. Niezwykle rzadko zdarza się, żeby sąd w postępowaniu rozwodowym orzekł także o sposobie podziału majątku wspólnego małżonków.
Najczęściej zatem po rozwodzie, byłych już małżonków czeka kolejne postępowanie, tym razem związane z podziałem majątku wspólnego przez sąd.

Nasza Kancelaria oferuje usługi związane z podziałem majątku wspólnego. Nie tylko doradzamy Klientom w najkorzystniejszym dla nich sposobie podziału, ale także wspieramy ich w procesie negocjacyjnym, mediacjach, jak również w sądowym podziale majątku. Pomagamy także w sporządzeniu umów majątkowych małżeńskich, w szczególności umów związanych z podziałem majątku wspólnego.

Co to jest majątek wspólny małżonków?

Zawarcie związku małżeńskiego powoduje powstanie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza, to że od tej chwili wszelkie nabyte przez małżonków wspólnie lub przez jednego z nich rzeczy będą wchodziły do majątku wspólnego. Wyjątkiem od tej zasady będą przedmioty, które zostaną nabyte przez jednego z małżonków w zamian za środki pochodzące z jego majątku osobistego. Do majątku wspólnego należy m.in. wynagrodzenie za pracę obojga małżonków lub dochody z innej działalności, jak również środki zaewidencjonowane na subkontach ZUS.
Podział majątku wspólnego warszawa, składniki majątku osobistego przy podziale majątku

Jak dokonać podziału majątku przy rozwodzie?

Sprawa o podział majątku ma zazwyczaj miejsce zaraz po uprawomocnieniu się rozwodu. Najczęściej są w niej jeszcze obecne emocje związane z niedawno przebytym rozwodem, a niejednokrotnie także stres i zmęczenie związane z rozstaniem i układaniem życia na nowo. Z uwagi na te okoliczności, zdarza się że strona może stracić „czujność”, którą warto zachować w sprawie o podział majątku. Warto bowiem mieć na uwadze, że wynik tego postępowania przekłada się na sytuację finansową danej osoby i niejednokrotnie może w znaczący sposób wpłynąć na to jak potoczy się czyjeś życie po rozwodzie.

Jak przebiega polubowny podział majątku?

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału, to najszybciej załatwią sprawę u notariusza. Należy jednak mieć na uwadze, że szybciej z reguły będzie także oznaczało drożej, notariusz pobierze bowiem należną mu taksę w zależności od wartości majątku wspólnego małżonków, którą to jeszcze będzie trzeba powiększyć o 23% podatku VAT.

Natomiast od sądowego wniosku o podział majątku pobierana jest opłata stała w kwocie 1000 zł, a jeżeli strony są zgodne co do sposobu podziału opłata wyniesie tylko 300 zł. Przy czym należy liczyć się z tym, że w sądzie trzeba będzie poczekać na rozpatrzenie wniosku.

Jak przebiega sądowy podział majątku?

Zasadą jest, że majątek wspólny po rozwodzie powinien zostać podzielony na dwie równe części dla każdego z małżonków. Od zasady tej Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadził jednak pewne odstępstwo poprzez możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, pod warunkiem, że zaszły ważne powody uzasadniające taki nierówny podział oraz że małżonkowie nie przyczyniali się w czasie trwania małżeństwa w równym stopniu do powstania majątku wspólnego.

Każda taka sytuacja będzie wnikliwie rozpatrywana przez sąd, a strona wnioskująca o ustalenie nierównych udziałów musi mieć świadomość, że aby uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, musi przedstawić solidne dowody, które potwierdzą stawiane przez nią tezy. W tym kontekście warto od razu dodać, że przy ocenie stopnia przyczynienia się do powstania majątku wspólnego, sąd zobowiązany będzie do uwzględnienia nakładu osobistej pracy małżonka przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co to jest intercyza?

W dowolnym momencie trwania małżeństwa, małżonkowie mogą postanowić, że chcą aby w ich małżeństwie przestała obowiązywać, powstała wraz z zawarciem małżeństwa, wspólność majątkowa. W tym celu niezbędne będzie zawarcie przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego, w której to umowie zostanie przez małżonków wskazany moment ustania wspólności majątkowej małżeńskiej oraz jakie składniki z dotychczasowego majątku wspólnego przypadną każdemu z małżonków.

W wyniku zawarcia takiej umowy powstaną dwie odrębne masy majątkowe należące odpowiednio do żony i męża. Należy pamiętać, że w trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie mogą umowy majątkowe wielokrotnie zmieniać w pożądanym przez nich kierunku. Mogą także ponownie wprowadzić ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej.

Jak dzieli się majątek osobisty i majątek wspólny małżonków?

Co do zasady podziałowi podlegać będą wszelkie składniki majątku wspólnego małżonków. Zatem w pierwszej kolejności sąd prowadzący postępowanie podziałowe będzie musiał ustalić skład majątku wspólnego małżonków. Może się zdarzyć również sytuacja, w której małżonkowie, co do części rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego osiągną porozumienie i podzielą się nimi pomiędzy sobą bez udziału sądu, a co do pozostałych składników majątku wspólnego nie będą w stanie się porozumieć i podział będzie musiał zostać przeprowadzony przed sądem.

Należy mieć świadomość, że przedmiotem podziału mogą być tylko i wyłącznie aktywa. Zasadniczo sądy nie dzielą pasywów np. długów, kredytów, pożyczek, itd. Często można spotkać się z oczekiwaniem małżonków, co do podziału po rozstaniu kredytu, jaki pozostał do spłaty za wspólną nieruchomość. 

Sąd ustala stan majątku wspólnego na chwilę ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a jego wartość na dzień dokonywania podziału. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy pomiędzy ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej a podziałem, jedno z byłych już małżonków zbywa jeden ze składników należących do majątku wspólnego, warto podkreślić, że taka sytuacja nie musi się wiązać ze stratą (pokrzywdzeniem) drugiego małżonka. Istotne będzie w takiej sytuacji odpowiednie sformułowanie żądania rozliczenia takiego składnika majątku wspólnego we wniosku o podział majątku, w czym na pewno pomoże radca prawny.

Sądem właściwym w sprawach o podział majątku jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku wspólnego.
Co istotne, nie ma żadnego terminu, do którego należy wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego. Roszczenie o podział nie ulega przedawnieniu.

Rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka i odwrotnie

W ramach postępowania o podział majątku wspólnego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Każdy z małżonków może także żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły one wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Kancelaria Prawna Szeffner Wspólnicy oferuje usługi związane z podziałem majątku wspólnego, w tym:

  • sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego,
  • reprezentację w sądzie w sprawie o podział majątku wspólnego,
  • sporządzenie projektu umów majątkowych małżeńskich oraz umowy o podział majątku wspólnego,
  • porady prawne związane z wyjaśnianiem zawiłości prawnych dotyczących podziału majątku wspólnego.