Podział majątku wspólnego
Warszawa

Kancelaria Radców prawnych Szeffner oferuje kompleksowe wsparcie prawne związane z kwestiami dotyczącymi podziału majątku wspólnego. Gdy małżonkowie wstępują w związek małżeński, automatycznie ustanawiana jest między nimi wspólność majątkowa, zwana również wspólnością ustawową, na mocy przepisów prawa. Poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, para małżeńska może rozszerzyć lub ograniczyć zakres tej wspólności, a także zdecydować się na ustanowienie rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Radca prawny podział majątku Warszawa – podział majątku wspólnego małżonków

Nasza kancelaria prawnicza, mająca siedzibę w Warszawie, oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie w rozstrzyganiu sporów majątkowych, nie tylko związanych z rozwodami, ale także w trudnych sytuacjach rodzinnych wynikających z separacji lub upadłości jednego z małżonków. Nasz radca prawny prowadząc konkretne sprawy doradza Klientom, sugerując najlepszy moment dla dokonania podziału aktywów i środków wchodzących w skład majątku wspólnego osób pozostających w związku małżeńskim.

Jego wsparcie obejmuje również wspieranie w walce o odszkodowanie w przypadku nadużycia lub całkowitego wykorzystania funduszy przez drugą stronę. Zatrudnienie wykwalifikowanego prawnika pozwoli również na odpowiednie rozliczenie wkładów wniesionych przez oboje małżonków do wspólnego budżetu (majątku wspólnego).

Prawnik podział majątku Warszawa – w przypadku, gdy klient nie wyraża zadowolenia z wydanego przez sąd orzeczenia dotyczącego podziału majątku, przysługuje mu prawo do złożenia apelacji. Wszelkie formalności związane z tym procesem, włącznie z napisaniem pisemnego wniosku o uzasadnienie postanowienia, zostaną zrealizowane przez radcę prawnego reprezentującego naszą kancelarię. Jego obecność w procedurze podziału majątku wspólnego zapewni przestrzeganie wszystkich obowiązujących procedur prawnych.

podział majątku wspólnego warszawa

Podział majątku w trakcie trwania małżeństwa Warszawa

Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska powstała w wyniku zawarcia związku małżeńskiego może zostać wolą małżonków ograniczona, rozszerzona albo małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Przy czym w czasie obowiązywania ustawowej wspólności majątkowej żaden z małżonków nie jest uprawniony do dokonywania ani do zobowiązywania się do podziału majątku czy podziału określonych przedmiotów należących do tego majątku. Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić jedynie w drodze umowy majątkowej małżeńskiej zawartej w formie aktu notarialnego albo na mocy orzeczenia sądu.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w przypadku ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych składnikach tego majątku.

Podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa nie zawsze będzie możliwy. Każdorazowo w takiej sytuacji konieczne będzie ustalenie istnienia ważnych powodów uzasadniających podział majątku przed rozwodem. Sporządzenie skutecznego pozwu wymaga odpowiednich umiejętności dlatego warto skorzystać w tym zakresie z profesjonalnej pomocy prawnej jaką oferują radcowie prawni specjalizujący się w sprawach małżeńskich.

Wspólność majątkowa, w tym wspólność ustawowa kończy się w razie:

  • rozdzielenia majątku po rozwodzie (podział majątku po rozwodzie);

  • wygaśnięcia małżeństwa na skutek zgonu jednego lub obojga małżonków,

  • rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód,

  • ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd, w momencie oznaczonym w wyroku,

  • ogłoszenia separacji,

  • podział majątku w trakcie trwania małżeństwa Warszawa – orzeczenia o upadłości jednego z małżonków,

  • wydania orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków.

Dobry prawnik podział majątku Warszawa

Dobry prawnik podział majątku Warszawa – nasza Kancelaria Prawna Szeffner w Warszawie skupia się na obszarze prawa rodzinnego oraz prowadzeniu procesów sądowych, w tym związanych z podziałem majątku. Dzięki temu możemy zapewnić kompleksowe wsparcie w efektywnym prowadzeniu spraw związanych z podziałem wspólnego majątku. Nasza specjalizacja obejmuje zarówno kwestie rozwodowe, jak i podziału majątku, co przynosi korzyści pod względem kosztów i czasu dla Klientów. Co istotne, taka integracja podejścia pozwala na wypracowanie spójnej strategii od samego początku postępowania, uwzględniając różnorodne aspekty sprawy.

Majątek osobisty a majątek wspólny

Majątki osobiste (zwane dawniej odrębnymi) małżonków nie ulegają podziałowi w trakcie postępowania rozwodowego ani po jego zakończeniu. Masa majątkowa małżonków – w dużym uproszczeniu – składa się z trzech komponentów: majątku wspólnego małżonków oraz majątków osobistych każdego z nich. Podział majątku dotyczy wyłącznie majątku wspólnego małżonków. Majątek ten powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa i należą do niego przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków lub jednego z nich w czasie trwania małżeństwa. Niemniej jednak w trakcie podziału majątku mogą być prowadzone rozliczenia dotyczące majątków osobistych małżonków.

Ważne jest, aby małżonkowie zwrócili wydatki i nakłady dokonane ze wspólnego majątku do prywatnego majątku (oprócz kosztów i nakładów niezbędnych dla przedmiotów majątkowych przynoszących zysk). Dodatkowo, jest możliwość żądania zwrotu wydatków i nakładów poniesionych z majątku prywatnego na majątek wspólny (za wyjątkiem wydatków i nakładów przeznaczonych na potrzeby rodziny, chyba że przyczyniły się one do zwiększenia wartości majątku w chwili ustania wspólności).

podział majątku wspólnego warszawa

Kancelaria podział majątku Warszawa

Aby doprowadzić do podziału majątku wspólnego, konieczne jest złożenie wniosku o podział do właściwego sądu rejonowego zgodnie z położeniem majątku. W przypadku zakończenia wspólności z powodu zgonu jednego z małżonków, taki wniosek o podział majątku należy skierować do sądu spadkowego. W ramach postępowania o podział majątku wspólnego sąd podejmuje decyzje dotyczące nie tylko równości udziałów małżonków w tym majątku, ale także w kwestii zwrotu kosztów i nakładów poniesionych z majątku wspólnego na cel osobisty oraz z majątku osobistego na majątek wspólny.

Jeśli zachodzi potrzeba podziału majątku wspólnego, zarówno umownie, jak i sądownie, sprawdzi się zaufana kancelaria podział majątku Warszawa. Nasz zespół służy pomocą na każdym etapie procesu podziału majątku wspólnego, oferując wsparcie w negocjacjach z przeciwną stroną. W przypadku powierzenia nam pełnej reprezentacji będziemy działać jako obrońcy Twoich interesów w sądzie.

Podział majątku po rozwodzie Warszawa

Aby dokonać podziału majątku wspólnego po rozwodzie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Istnieje opcja umieszczenia tego wniosku w pozwie skierowanym do sądu okręgowego, co jest możliwe zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na żądanie jednego z małżonków, sąd może w orzeczeniu o zakończeniu małżeństwa formalnie podzielić majątek wspólny małżonków. Taki podział odbywa się w ramach jednej rozprawy, pod warunkiem że nie spowoduje to nadmiernego wydłużenia postępowania.

Alternatywnie, można rozważyć przeprowadzenie odpowiedniego postępowania procesowego. Ten nowy proces zostaje wszczęty po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej przed sądem rejonowym. W tym wniosku należy szczegółowo opisać:

  1. Zawartość wspólności majątkowej (składniki majątku).

  2. Wartość poszczególnych składników tworzących majątek wspólny.

  3. Planowany sposób podziału majątku, w tym określenie, który z małżonków ma otrzymać poszczególne przedmioty.

Podział majątku po rozwodzie Warszawa – w przypadku, gdy wspólność obejmuje nieruchomości, do wniosku warto dołączyć odpis z księgi wieczystej. Jeśli zaś chodzi o mienie ruchome, korzystne jest dostarczenie innych dowodów na prawo własności, takich jak dowód rejestracyjny, faktury, umowy zakupu itp.

Ze względu na brak standardowego wzoru wniosku, zaleca się konsultację z radcą prawnym, który może pomóc w zrozumieniu, jakie informacje należy uwzględnić we wniosku oraz w przygotowaniu dokumentu, dostosowując strategię do indywidualnych potrzeb Klienta.

podział majątku wspólnego warszawa

Podział majątku prawnik Warszawa cena

Z uwagi na to, że rozdzielenie majątku wspólnego małżonków może zostać przeprowadzone w ramach umowy lub za pośrednictwem postępowania sądowego, koszty tego procesu będą zróżnicowane oraz zależne od tego, czy strony zgadzają się co do metody realizacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę pierwszą możliwość, to wówczas istotną rolę odgrywa kwota taksy notarialnej związanej z wartością rozdzielanego dobytku i wynagrodzenie notariusza. Przy wyborze drugiej opcji, kluczowym aspektem jest suma honorarium, jaką otrzyma prawnik. Rozdział majątku wspólnego za pośrednictwem sądu pociągnie za sobą także uregulowanie: opłaty stałej, honorarium dla biegłego – potrzeba jego zaangażowania może zaistnieć, jeśli co najmniej jedna ze stron konfliktu podważa wartość mienia, w tym nieruchomości, lub dóbr ruchomych, takich jak samochód, ewentualnych wydatków związanych z wystąpieniem z apelacją (gdy decyzja sądu niekorzystnie wpłynie na rezultat sprawy).

Podział majątku radca prawny Warszawa – koszty postępowania sądowego i pozostałe

Podział majątku radca prawny Warszawa cena – co do kosztów procesu sądowego i innych wydatków, obie strony będą musiały pokryć je w równych częściach. Gdy postępowanie sądowe się kończy, małżonek, który nie był inicjatorem wniosku, przekazuje połowę sumy temu, kto zainicjował proces i był zobowiązany do zapłaty całości opłaty. Jeśli chodzi o koszty pełnomocnika procesowego, każda ze stron pokrywa je oddzielnie.