Na czym polega spółka komandytowa?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Na czym polega spółka komandytowa?

Na czym polega spółka komandytowa?

Spółka komandytowa jest spółką osobową, charakteryzującą się tym, że w jej ramach występują dwie kategorie wspólników. Każda spółka komandytowa musi posiadać co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza. Pozycja prawna każdego z nich jest zupełnie inna. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i subsydiarnie. Ponadto, jest on wspólnikiem aktywnie działającym w spółce, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją, podczas gdy odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej i jest on wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. Warto podkreślić, że komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, więc co do zasady nie prowadzi on spraw spółki i nie reprezentuje jej.

Główne cechy spółki komandytowej

Dzięki tym cechom spółka komandytowa jest atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla inwestorów, którzy chcą ograniczyć swoje ryzyko finansowe, jednocześnie angażując kapitał w rozwój przedsiębiorstwa

  • Struktura prawna

Spółka komandytowa jest spółką osobową, co oznacza, że nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, być stroną umów, a także pozywać i być pozywaną.

  • Wspólnicy

Komplementariusz: Odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania.

Komandytariusz: Odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki. Nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, ale może ją reprezentować jako pełnomocnik.

  • Reprezentacja i prowadzenie spraw

Spółkę komandytową reprezentują komplementariusze, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik.

  • Odpowiedzialność

Komplementariusze odpowiadają za długi spółki całym swoim majątkiem, a ich odpowiedzialność ma charakter subsydiarny, co oznacza, że wierzyciele mogą dochodzić roszczeń od komplementariuszy dopiero po bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.

Komandytariusze odpowiadają za długi spółki tylko do wysokości sumy komandytowej, chyba że ich nazwisko znajduje się w firmie spółki, co powoduje, że ich odpowiedzialność staje się nieograniczona.

  • Rejestracja

Do założenia spółki komandytowej konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka powstaje z chwilą wpisu do KRS.

  • Firma spółki

Nazwa spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza oraz dodatek „spółka komandytowa” lub skrót „sp. k.”. Nazwisko komandytariusza nie może być umieszczone w firmie spółki, pod rygorem ponoszenia przez niego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Podsumowanie

Spółka komandytowa jest atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla osób, które pragną efektywnie połączyć kapitał finansowy z wiedzą oraz zaangażowaniem w prowadzenie przedsiębiorstwa. Dzięki swojej unikalnej strukturze, umożliwia ona różnym typom wspólników współpracę w ramach jednej firmy, jednocześnie dostosowując poziom ryzyka do ich indywidualnych preferencji i możliwości.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu