Co grozi za niepłacenie alimentów na dziecko?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Co grozi za niepłacenie alimentów na dziecko?

Co grozi za niepłacenie alimentów na dziecko?

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo stypizowane w art. 209 Kodeksu karnego. Stosowanie do przywołanego przepisu, ten kto uchyla się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem lub inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych na skutek tego zaległości wynosi co najmniej równowartość trzech świadczeń okresowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Niepłacenie alimentów na dziecko – co zrobić w tej sytuacji?

Jeśli zobowiązany do alimenatacji uporczywie unika ich płacenia – drugi opiekun może rozważyć podjęcie m.in. następujących kroków:

 • wystąpić z wnioskiem do komornika o egzekucję alimentów;
 • złożyć pozew o alimenty przeciwko dziadkom ojczystym, jeżeli to ojciec zobowiązany do alimentacji nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań;
 • zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego;
 • wystąpić o wpisanie osoby zalegającej z płatnością do rejestru dłużników.

Niepłacenie alimentów na dziecko – jak napisać wniosek o ściganie?

Aby poprawnie napisać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie powinniśmy zawrzeć w nim informacje dotyczące:

 • podstawy obowiązku alimentacyjnego (na przykład umowę lub orzeczenie sądu),
 • wysokości alimentów wraz z informacją na czyją rzecz zostały ustalone,
 • stanu zaległości,
 • tego czy w sprawie toczyło się bądź toczy postępowanie egzekucyjne,
 • narażenia dziecka na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – w przypadku uporczywej niealimentacji,
 • dowody (na przykład wyciągi bankowe).

W czasie, kiedy zobowiązany uchyla się od płacenia alimentów – można skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje Fundusz Alimentacyjny.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu