Jakie alimenty przy zarobkach 3500 netto?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Jakie alimenty przy zarobkach 3500 netto?

alimenty przy zarobkach 3500

W Polsce wysokość alimentów na dziecko nie jest ściśle określona i uzależniona jest usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego do alimentacji. Mówiąc o alimentach na rzecz małoletnich dzieci należy również mieć na uwadze zasadę równej stopy życiowej rodziców i dzieci. Co do tej zasady niejednokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy. Zgodnie z tą zasadą, dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, co jednak nie oznacza, że rodzice zarabiający setki tysięcy złotych, czy dysponujący znacznym majątkiem, są zobowiązani do alimentowania dzieci, kwotami znacząco przekraczającymi średnie wydatki na dzieci w takim samym wieku, stanu zdrowia, o tych samych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Alimenty na rzecz dzieci są świadczeniami nie tylko na utrzymanie, ale i służące ich wychowaniu, przygotowaniu do pracy i do pełnienia w przyszłości różnych ról społecznych (wyrok SN z dnia 5 października 2022 roku, sygn. akt II CSKP 552/22).

Usprawiedliwione potrzeby dziecka to nie tylko koszty związane z jego utrzymaniem, wyżywieniem i nauką, ale także wszelkie koszty związane z leczeniem, dietą, rehabilitacją, wypoczynkiem czy związane z rozwijaniem jego pasji i umiejętności.

Z kolei oceniając możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji, należy mieć na uwadze, że sąd nie będzie oceniać jego rzeczywistych zarobków, które często są poniżej możliwości zobowiązanego do alimentacji, ale weźmie pod uwagę jego potencjalne możliwości zarobkowe. Nie bez znaczenia będzie również majątek posiadany przez zobowiązanego rodzica.

Inaczej zatem może wyglądać kwota zasądzonych alimentów w przypadku dziecka, które nie wymaga żadnej szczególnej opieki medycznej, a rodzic zobowiązany zarabia 3.500 zł netto miesięczne i oprócz tego ma na przykład majątek w postaci odziedziczonych dwóch mieszkań, a inaczej w przypadku dziecka, które wymaga stałej rehabilitacji, a rodzic zarabia 3.500 zł netto miesięcznie i poza zarobkami nie posiada żadnego dodatkowego majątku i ma na utrzymaniu jeszcze dwoje dzieci. Nie można bowiem zapominać, że na kwotę alimentów będzie również wpływała sytuacja osobista i rodzinna rodzica zobowiązanego.

Podsumowując, same zarobki są niewystarczające aby w jakikolwiek sposób rzetelnie oszacować kwotę alimentów na małoletnie dziecko jaką przyjdzie płacić zobowiązanemu rodzicowi. Powyżej wskazany został szereg czynników wpływających na kwotę alimentów, które będą brane pod uwagę przez sąd orzekający w danej sprawie.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu