Czy wspólnik spółki cywilnej jest jej pracownikiem?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Czy wspólnik spółki cywilnej jest jej pracownikiem?

Czy wspólnik spółki cywilnej jest jej pracownikiem

Wspólnicy spółki cywilnej nie są jej pracownikami, lecz przedsiębiorcami prowadzącymi wspólną działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej. Ich status i relacja ze spółką ma charakter cywilnoprawny, a nie pracowniczy.

Dlaczego wspólnik spółki cywilnej nie może być jej pracownikiem?

Wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami, każdy z nich musi być wpisany do CEIDG. Mogą oni jako przedsiębiorcy prowadzić swoje indywidualne działalności oraz działać w ramch spółki cywilnej. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym i mają prawo do udziału w zyskach spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów, chyba że umowa stanowi inaczej. 

  • Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Wspólnicy spółki cywilnej są stronami umowy spółki i prowadzą wspólną działalność gospodarczą.
  • Zgodnie z art. 865 § 1 Kodeksu cywilnego, każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Wspólnicy nie są zatrudnieni przez spółkę, ale sami ją tworzą i zarządzają nią.
  • Wspólnicy spółki cywilnej nie pozostają w stosunku pracy, ale w stosunku cywilnoprawnym wynikającym z umowy spółki. Nie są związani podporządkowaniem charakterystycznym dla stosunku pracy.
  • Wspólnicy spółki cywilnej mogą jednocześnie prowadzić własną indywidualną działalność gospodarczą obok udziału w spółce. 
  • Dochody wspólników spółki cywilnej nie są wynagrodzeniem za pracę, ale zyskiem z prowadzonej wspólnie działalności gospodarczej. Podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych dla działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Wspólnik spółki cywilnej nie jest jej pracownikiem. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą jako współwłaściciele majątku spółki, działając jako przedsiębiorcy. Odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym i mają prawo do udziału w zyskach proporcjonalnie do udziałów. 

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu