Czy w spółce komandytowej jest zarząd?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Czy w spółce komandytowej jest zarząd?

Czy w spółce komandytowej jest zarząd?

W spółce komandytowej nie występują organy charakterystyczne dla spółek kapitałowych, takie jak zarząd czy rada nadzorcza. Jedyną spółką osobową, która może mieć zarząd jest spółka partnerska. Jednak i w tym przypadku powołanie zarządu nie jest obligatoryjne. W spółce komandytowej zadania zarządcze pełnią komplementariusze.

Rola komplementariuszy w zarządzaniu spółką komandytową

Spółkę komandytową reprezentują komplementariusze, natomiast komandytariusze mogą reprezentować spółkę wyłącznie jako pełnomocnicy. W praktyce, w przypadku spółek komandytowych mamy najczęściej do czynienia z jednooosobową reprezentacją komplementariusza. 

Rola komandytariuszy w zarządzaniu spółką komandytową

Zgodnie z art. 121 ksh komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Ponadto, w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności wymagana jest zgoda wszystkich komandytariuszy, chyba że zostało to inaczej uregulowane w umowie spółki. W przeciwieństwie do komplementariuszy, komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Jeżeli w spółce jest kilku komandytariuszy, to dla każdego z nich można określić inną sumę komandytową.

Podsumowanie

Struktura zarządzania spółką komandytową różni się znacząco od struktury zarządzania spółkami kapitałowymi. Brak formalnych organów takich jak zarząd czy rada nadzorcza jest wynikiem specyficznej natury prawnej tej formy spółki, gdzie główne role zarządcze pełnią komplementariusze, podczas gdy komandytariusze mają ograniczoną możliwość wpływu na codzienne zarządzanie i reprezentowanie spółki.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu