Co to jest spółka cywilna?

Co to jest spółka cywilna?

Spółka cywilna polega na wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej przez co najmniej dwóch wspólników (którzy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi) w celu osiągnięcia wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. W spółce cywilnej nie występuje podział na udziały kapitałowe, a zobowiązania spółki są pokrywane z całego majątku wspólników (solidarna odpowiedzialność). Spółka taka powstaje na podstawie umowy między wspólnikami i nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie jest traktowana jako odrębny od wspólników podmiot prawny.

Umowa spółki cywilnej, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego, regulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładniej przez prawo zobowiązań dotyczące spółki w artykułach 860–875. Oznacza to, że spółka cywilna podlega innym zasadom niż spółki handlowe, które są regulowane przez Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców (art. 4 ust. 2), wspólnicy spółki cywilnej są uznawani za przedsiębiorców w zakresie ich działalności gospodarczej. To oznacza, że spółka cywilna sama w sobie nie posiada osobowości prawnej, a działania w jej imieniu podejmują wspólnicy jako zarejestrowani przedsiębiorcy. W praktyce, w postępowaniach sądowych czy administracyjnych, reprezentacją spółki zajmują się jej wspólnicy. Na gruncie podatkowym dochody spółki są opodatkowane indywidualnie przez każdego wspólnika.

W umowie spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez wniesienie wkładów. Umowa powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych. Charakterystyczne dla spółki cywilnej jest stałość składu osobowego, co oznacza, że wspólnik nie może swobodnie rozporządzać swoim udziałem w majątku spółki. Na grunicie prawa pracy, to nie spółka cywilna, a jej wspólnicy są pracodawcami.

Spółka cywilna w Polsce jest popularna wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz w branżach usług profesjonalnych. Mimo braku osobowości prawnej, spółka ta może dokonywać czynności prawnych, takich jak zawieranie umów czy nabywanie mienia. Zyski i straty są dzielone między wspólników zgodnie z postanowieniami umowy spółki. Z uwagi na szybką i mało wymagającą procedurę założenia, spółka cywilna cieszy się w Polsce dużą popularnością.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu