Co to jest spółka cywilna?

Co to spółka cywilna

Obecnie w Polsce spółka cywilna jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest de facto umową uregulowaną w kodeksie cywilnym w art. od 860 do 875. W odróżnieniu do spółek prawa handlowego spółka cywilna nie jest odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków. Jej zawiązanie umożliwia im z reguły łatwiejsze  osiągnięcie celu gospodarczego gdyż poszczególni wspólnicy zamiast działać indywidualnie wzajemnie się wspierają. I tak na przykład potencjał gospodarczy kilku osób w postaci wnoszonego wkładu jest z reguły wyższy co przekłada się na wyższe możliwości rozwoju działalności.

Majątek spółki cywilnej.

Spółka cywilna nie ma własnego mienia, a nabywane przez nią prawa czy mienie oraz zaciągane zobowiązania wchodzą do majątku wspólnego wspólników, stanowiąc ich współwłasność. W przeciwieństwie do spółek prawa handlowego, spółka cywilna nie może samodzielnie zawierać umów cywilnoprawnych, zaciągać kredytów czy innych zobowiązań. Wszystkie te czynności bowiem w przypadku spółki cywilnej podejmowane są przez samych wspólników i to oni odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki.

Jak założyć spółkę cywilną?

Aby zawiązać spółkę cywilną konieczne jest zawarcie umowy spółki przez co najmniej dwóch wspólników. W przypadku umowy spółki cywilnej nie jest wymagana żadna szczególna forma prawna, wyjątkiem jest sytuacja, w której wspólnicy wnoszą jako wkład np. nieruchomość i wówczas konieczne jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. W przeciwieństwie do spółek prawa handlowego, spółka cywilna nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wspólnicy spółki mają natomiast obowiązek dokonania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i wskazania, że działają jako wspólnicy spółki cywilnej. Dodatkowo spółka jest zgłaszana do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Urzędu Skarbowego (US).

Spółka cywilna ma własny nr REGON i NIP.

Umowa spółki cywilnej – co powinna zawierać?

Do elementów umowy spółki cywilnej należą m. in.:

  • określenie wspólnego celu gospodarczego,
  • wkłady wnoszone przez poszczególnych wspólników,
  • dane poszczególnych wspólników, w tym ich imiona i nazwiska, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz adres zamieszkania, NIP oraz PESEL,
  • nazwa spółki cywilnej oraz wskazanie jej siedziby i zakresu terytorialnego działalności,
  • prawa i obowiązki wspólników,
  • zasady reprezentacji,
  • podział zysków i strat,
  • czas obowiązywania umowy spółki – jeżeli jest oznaczony,
  • warunki wypowiedzenia umowy spółki.
Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu