Spółka cywilna, a odpowiedzialność za długi

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Spółka cywilna, a odpowiedzialność za długi

Spółka cywilna, a odpowiedzialność za długi

W sytuacji, gdy zadłużenie spółki przekracza jej zdolności finansowe lub wartość majątku, wspólnicy spółki cywilnej stają się zobowiązani do uregulowania tych długów z własnych środków. Ich odpowiedzialność za długi jest nieograniczona, co oznacza brak ustalonej górnej granicy, do której ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jest to zdecydowanie odmienny model niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie odpowiedzialność wspólnika jest ograniczona do wartości wniesionego przez niego wkładu.

Nieograniczona odpowiedzialność wspólników w spółce cywilnej oznacza, że w najgorszym scenariuszu mogą oni utracić cały swój majątek prywatny w wyniku trudności finansowych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej. Jest to istotna różnica w porównaniu do innych form prawnych, co warto mieć na uwadze w kontekście zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

W przypadku solidarnej odpowiedzialności w spółce cywilnej wierzyciel ma prawo żądać całego zobowiązania od jednego wspólnika, od kilku lub od wszystkich. Jeśli wierzyciel zdecyduje się żądać spłaty długu tylko od jednej osoby, ta osoba staje się dłużnikiem wobec wierzyciela.

Warto zaznaczyć, że w przypadku solidarnej odpowiedzialności w spółce cywilnej nie ma znaczenia, który wspólnik bezpośrednio przyczynił się do powstania długu. Nawet jeśli dług wynika wyłącznie z działalności lub zobowiązań prowadzonych faktycznie przez jednego wspólnika, to wszyscy pozostali wspólnicy muszą ponieść konsekwencje związane z tą wierzytelnością. Ostatecznie każdy wspólnik będzie obciążony udziałem w spłacie tej wierzytelności.

Ostatnio na blogu