Jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego?

A broken wedding ring lying on a torn marriage certificate

Co to jest rozpad pożycia małżeńskiego?

W myśl art. 56 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłanką warunkującą rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest trwałość i zupełność rozkładu pożycia. Spełnienie tej przesłanki jest konieczne, aby sąd mógł orzec rozwód. Zupełność rozkładu pożycia oznacza zanik pożycia małżeńskiego w trzech następujących obszarach: więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Trwałość natomiast wiąże się z czasem, intensywnością i głębokością rozkładu pożycia.

Jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego?

Gromadzenie dowodów

Pierwszym krokiem w udowodnieniu rozpadu pożycia małżeńskiego jest zgromadzenie dowodów świadczących o tym, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Mogą o tym świadczyć m.in. dowody potwierdzające, że małżonkowie nie mieszkają już razem, takie jak np. umowy najmu czy rachunki za media. Ważne mogą być również zeznania świadków, którzy mogą potwierdzić, że małżonkowie nie prowadzą już wspólnego pożycia.

W przypadku, gdy przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego jest przemoc domowa, uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, dowodami mogą być na przykład zeznania pracowników socjalnych czy policjantów.

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym. Do pozwu należy dołączyć wszelkie zgromadzone wcześniej dowody świadczące o tym, że małżonkowie nie żyją już wspólnie. Ponadto, należy do pozwu należy załączyć odpisy aktów stanu cywilnego, a także wskazać pozostałe dowody, których przeprowadzenie potwierdzi stanowisko powoda. Pozew o rozwód powinien być również należycie opłacony – obecnie opłata od pozwu wynosi 600 zł.

Proces sądowy

Po złożeniu pozwu rozwodowego we właściwym sądzie zostanie on poddany kontroli formalnej. Przewodniczący wydziału sprawdzi m.in. czy wszystkie wymagane załączniki są załączone, czy wniesiona została opłata jest w odpowiedniej wysokości. W razie stwierdzenia jakichś braków, powód zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Następnie zostanie wyznaczony termin rozprawy, na który zostaną wezwani powód, pozwany i względnie świadkowie.

Obecnie w większych miastach oczekiwanie na pierwszy termin rozprawy rozwodowej może wynosić nawet kilka miesięcy.

Z kolei jednym z czynników wpływających na długość postępowania sądowego jest to, czy strony żądały rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez. W pierwszym bowiem przypadku należy spodziewać się bardziej rozbudowanego postępowania dowodowego, co znacząco wpłynie na długość całego procesu.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu