Kto reprezentuję spółkę jawną?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Kto reprezentuję spółkę jawną?

Kto reprezentuję spółkę jawną?

W Polsce spółkę jawną reprezentują wspólnicy. Każdy wspólnik ma prawo do reprezentowania spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania jej wobec osób trzecich.

Główne zasady reprezentacji spółki jawnej

Wspólnicy mogą ustalić w umowie spółki, że tylko niektórzy wspólnicy mają prawo do reprezentowania spółki lub że niektóre czynności wymagają zgody wszystkich wspólników lub wyznaczonego wspólnika. Jeśli umowa spółki wprowadza takie ograniczenia, powinny być one jasno określone.

Prawo do reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo do reprezentowania spółki, co obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe. Prawo to jest niezbywalne i powstaje z mocy samego prawa, czyli od momentu zawiązania spółki jawnej.

Ograniczenia i modyfikacje

Prawo wspólnika do reprezentowania spółki nie może być ograniczone ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Umowa spółki może przewidywać, że określony wspólnik będzie reprezentował spółkę tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem, albo może całkowicie pozbawić wspólnika prawa do reprezentacji, co jednak wymaga prawomocnego orzeczenia sądu.

Inne podmioty uprawnione do reprezentacji

Oprócz wspólników, spółka jawna może być reprezentowana przez pełnomocników, prokurentów, a w przypadku likwidacji lub upadłości – przez likwidatora lub syndyka.

Reprezentacja a prowadzenie spraw spółki

Reprezentacja spółki jawnej dotyczy stosunków zewnętrznych, natomiast prowadzenie spraw spółki odnosi się do relacji wewnętrznych i zarządzania przedsiębiorstwem. Te dwa pojęcia są odrębne i niezależne od siebie.

Podsumowanie

Spółkę jawną reprezentują przede wszystkim jej wspólnicy, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wszelkie informacje dotyczące podmiotów uprawnionych do reprezentowania spółki jawnej muszą być ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnicy mogą ustalić w umowie, że tylko niektórzy z nich mają prawo do reprezentowania spółki lub że niektóre czynności wymagają zgody wszystkich wspólników lub wyznaczonego wspólnika. Ograniczenia te muszą być jasno określone w umowie spółki.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu