Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Do majątku objętego ustawową wspólnością małżeńską należą wszystkie przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków bądź jednego z nich. Majątek wspólny małżonków powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego.

Majątek wspólny małżonków – co go stanowi?

Majątek wspólny małżonków stanowią przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez jednego, jak i oboje małżonków (art. 31 KRiO). Wśród nich możemy wymienić:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • kwoty składek zaewidencjonowane na subkoncie w ZUS,
  • prawo najmu lokalu wykorzystywanego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych małżonków,
  • nieruchomości nabyte przez zasiedzenie.

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Majątek wspólny małżonków a intercyza

Ustawowy ustrój majątkowy małżeński małżonkowie mogą zmienić poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, potocznie zwaną intercyzą. Można ją zawrzeć jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński. Pod rygorem nieważności powinna mieć formę aktu notarialnego. Jej warianty wymienione są w sposób wyczerpujący w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Stosownie do przepisu art. 47 KRiO umowny ustrój majątkowy małżeński może polegać na:

  • rozszerzeniu wspólności ustawowej,
  • ograniczeniu wspólności ustawowej,
  • rozdzielności majątkowej,
  • rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

 Przeczytaj więcej na temat podziału majątku wspólnego.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu