Podział majątku po rozwodzie Warszawa

Wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego, zdecydowana większość byłych już małżonków, zaczyna myśleć o podziale majątku wspólnego, tak aby zakończyć wszelkie sprawy formalne związane z byłym małżeństwem. Niezwłoczne zajęcie się podziałem majątku wspólnego po rozwodzie jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż długotrwałe zwlekanie z podziałem majątku, które może znacząco nie tylko utrudnić życie byłych małżonków, lecz także powodować duże trudności z postępowaniem dowodowym w przyszłości.

Sposoby podziału majątku po rozwodzie

Majątek wspólny małżonków po rozwodzie można podzielić w następujący sposób:

Podział fizyczny

Jest on preferowany przez przepisy ustawowe w celu zniesienia współwłasności pomiędzy małżonkami. Dotyczy on jedynie rzeczy fizycznie podzielnych, to znaczy takich, które po przeprowadzonym podziale są zdatne do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem. Podział ten będzie również możliwy w odniesieniu do niektórych nieruchomości.

Podział przez przyznanie rzeczy z jednoczesną spłatą

Drugim ze sposobów podziału majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami jest przyznanie rzeczy jednemu z nich na własność z jednoczesnym zobowiązaniem tego małżonka do spłaty na rzecz drugiego małżonka w wysokości przysługującego mu udziału w majątku wspólnym. W praktyce sposób ten będzie zastosowany najczęściej, gdy danego składnika majątku wspólnego nie da się podzielić fizycznie.

Podział przez sprzedaż

Ostatnim i jednocześnie najmniej korzystnym dla byłych małżonków sposobem podziału majątku wspólnego jest tzw. podział cywilny. Polega on na tym, że następuje sprzedaż danego składnika majątku wspólnego, a kwota uzyskana w zamian za ten składnik, zostaje podzielona pomiędzy byłych małżonków stosownie do przysługujących im udziałów w majątku wspólnym.

Postępowanie sądowe w sprawie podziału majątku po rozwodzie

Pierwszym krokiem zmierzającym do podziału majątku wspólnego jest złożenie do sądu wniosku o podział majątku. Sądem właściwym do dokonania podziału majątku jest sąd rejonowy, na obszarze którego znajduje się majątek stron. Strona występująca z wnioskiem o podział majątku wspólnego wskazuje we wniosku składniki majątku wspólnego oraz proponowany przez siebie sposób podziału. Przy założeniu, że wniosek nie jest dotknięty brakami formalnymi, odpis wniosku doręczany jest drugiej stronie, która ma szansę się do niego odnieść. Następnie sąd zarządzi rozprawę, na której przeprowadzone zostaną dowody, w tym przesłuchani zostaną świadkowie. Może zdarzyć się również, że sąd będzie potrzebował opinii biegłego, co do któregoś ze składników majątku wspólnego. Po czym sąd wyda postanowienie, w którym dokona podziału majątku.

Stronom przysługuje apelacja od postanowienia wydanego w pierwszej instancji.

Czy podział majątku można przeprowadzić bez sądu?

Małżonkowie mogą przeprowadzić pozasądowy podział majątku wspólnego wyłącznie jeżeli są zgodni co do składników majątku, ich wartości i sposobu podziału. Jeżeli w skład majątku wspólnego nie wchodzi nieruchomość, nie ma konieczności przeprowadzania podziału w formie aktu notarialnego.

Warto w tym miejscu nadmienić, że tak jak w przypadku sądowego podziału majątku wspólnego koszty jego przeprowadzenia są stałe i wynoszą 1.000 zł lub 300 zł, tak w przypadku przeprowadzania podziału u notariusza koszt podziału majątku wspólnego będzie uzależniony od wartości dzielonego majątku i może okazać się dużo wyższy od kosztów sądowych.

Rola prawnika przy podziale majątku po rozwodzie

Rolą prawnika przy podziale majątku jest fachowe doradztwo zarówno na etapie uzgodnień z drugą stroną, jak i w toku postępowania sądowego.

Nasza Kancelaria oferuje usługi związane z podziałem majątku wspólnego. Nie tylko doradzamy Klientom w najkorzystniejszym dla nich sposobie podziału, ale także wspieramy ich w procesie negocjacyjnym, mediacjach, jak również w sądowym podziale majątku. Pomagamy także w sporządzeniu umów majątkowych małżeńskich, w szczególności umów związanych z podziałem majątku wspólnego. 

Czy podział majątku po rozwodzie jest obowiązkowy?

Podział majątku po rozwodzie nie jest obowiązkowy, ale może okazać się korzystny dla obu stron. Długotrwałe zwlekanie z podziałem majątku może okazać się dla obu stron bardzo uciążliwe. Należy bowiem pamiętać, że jeżeli byli małżonkowie nie są zgodni co do składników i sposobu podziału majątku wspólnego, to z biegiem lat coraz ciężej będzie im udowodnić swoje twierdzenia przed sądem. Niezwłoczne przeprowadzenie podziału majątku wspólnego po rozwodzie jest więc zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż długotrwałe zwlekanie w tej kwestii.

Jak długo trwa podział majątku po rozwodzie?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Czas trwania postępowania sądowego o podział majątku uzależniony jest od wielu czynników. Przede wszystkim, czy strony są zgodne co do składników majątku wspólnego i ich wartości. Następnym czynnikiem warunkującym długość postępowania jest kwestia udziału w sprawie biegłego lub biegłych, a także jakie kolejne dowody zostały zgłoszone w sprawie, w tym ilu świadków będzie musiał wysłuchać sąd przed podjęciem decyzji w sprawie podziału.

Podział majątku wspólnego warszawa

Nasza Kancelaria oferuje usługi związane z podziałem majątku wspólnego, w tym:

  • sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego,
  • reprezentację w sądzie w sprawie o podział majątku wspólnego,
  • sporządzenie projektu umów majątkowych małżeńskich oraz umowy o podział majątku wspólnego,
  • porady prawne związane z wyjaśnianiem zawiłości prawnych dotyczących podziału majątku wspólnego.