Rozwód
Warszawa

Kancelaria Prawna Szeffner oferuje wszechstronne usługi prawne rozwód Warszawa – w obszarze prawa rodzinnego, głównie dla mieszkańców Warszawy i okolic. Jesteśmy reprezentantami Klientów zarówno w przypadkach dotyczących rozwodów, jak i w postępowaniach związanych z: podziałem majątku po rozwodzie, przyznawaniem alimentów, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, pozbawieniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem kontaktów z dzieckiem oraz procesach o ustalenie ojcostwa.

Rozwody kancelaria Warszawa

Sądy cywilne zajmują się rozpatrywaniem kwestii rozwodowych. Aby wszcząć tę procedurę, niezbędne jest złożenie do sądu dokumentu inicjującego – pozwu. Jednakże, zanim podejmiesz decyzję o wystosowaniu tego pisma do sądu, warto skorzystać z konsultacji prawnej u radcy prawnego (rozwody kancelaria Warszawa). W ramach takiej porady można uzyskać cenne wskazówki od specjalisty, które mogą pomóc w skonstruowaniu treści pozwu. Warto uwzględnić pewne kluczowe aspekty, które wpłyną na układ relacji małżeńskich. Wysłuchanie rady doświadczonego prawnika w zakresie „sprawy rozwodowe” w kwestii treści pozwu, niezbędnych dowodów oraz skomplikowanych procedur sądowych może okazać się niezwykle wartościowe.

Warto podkreślić, że każdy z małżonków ma prawo wystąpić z żądaniem rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, w przypadku gdy pomiędzy nimi nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia. Niemniej jednak taka możliwość nie jest dopuszczalna, jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, zwłaszcza gdy jego rezultatem ucierpieliby małoletni potomkowie małżonków. Również w przypadku, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nie ma możliwości wystąpienia z żądaniem rozwodu (za wyjątkiem sytuacji, gdy druga strona wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa zgody drugiego małżonka jest w określonych okolicznościach sprzeczna z regułami współżycia społecznego).

rozwód warszawa

Rozwody kancelaria Warszawa – jak długo trwa sprawa rozwodowa? Czas trwania sprawy rozwodowej zależy od wielu indywidualnych elementów, w tym poziomu konfliktu pomiędzy małżonkami, stopnia zawiłości sprawy oraz obecności nieletnich dzieci. Do orzeczenia rozwodu dojść może nawet w czasie pierwszej rozprawy, szczególnie w przypadku zgody małżonków co do kwestii związanych z przyczynami rozpadu związku.

Rozwód prawnik Warszawa

Prawnik rozwodowy Warszawa, rozwód w Warszawie – Kancelaria Szeffner zajmuje się prowadzeniem procesów rozwodowych zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach Polski. Zasada mówi, że sądy okręgowe są właściwe do rozpatrywania spraw o rozwód, z kolei apelację rozpatruje sąd apelacyjny. W stolicy są to Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie. Sprawy rozwodowe inicjowane są poprzez złożenie pozwu rozwodowego, zaś zakończeniem procesu jest wydanie wyroku rozwodowego.

Rozwód prawnik Warszawa – w czym może pomóc Ci prawnik rozwodowy?

  • Konsultacja prawna: podczas naszego pierwszego spotkania i pierwszej rozmowy, klient ma okazję do przedstawienia swojej sytuacji, podczas gdy radca prawny specjalizujący się w rozwodach tłumaczy zawiłości przyszłego postępowania oraz przedstawia różne możliwe kierunki działań.

  • Proces negocjacyjny: prawnik ustala z klientem możliwe do osiągnięcia warunki rozwodu, a następnie, działając w imieniu klienta, prowadzi negocjacje w celu uzyskania uzgodnionych warunków od strony przeciwnej.

  • Rozwód prawnik Warszawa: przygotowanie dokumentów procesowych – w postępowaniu cywilnym, sąd dokonuje orzeczeń na podstawie przedłożonych przez strony dokumentów. Dlatego też konieczne jest staranne przygotowanie tych dokumentów, które stanowią podstawę dla sądowej decyzji.

  • Reprezentacja przed sądem: pamiętaj, że nie tylko Ty przygotowujesz się do rozprawy. Rozprawa rozwodowa często przypomina starcie, a nawet jeśli Ty chcesz przeprowadzić rozwód w sposób godny i spokojny, nigdy nie można przewidzieć planów drugiej strony. Konieczne jest przygotowanie na każdą ewentualność.

rozwód warszawa

Rozwód Warszawa – sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie/bez orzekania o winie

Sprawa rozwodowa finalizuje się orzeczeniem wyroku rozwodowego, w którym sąd decyduje o ewentualnej winie jednego z małżonków za rozpad związku, z wyjątkiem przypadków, gdy sami małżonkowie domagają się, aby sąd zaniechał takiej oceny lub gdy wniesiony jest pozew rozwodowy bez konieczności wydawania osądów o winie. W wyroku rozwodowym sąd również decyduje o władzy rodzicielskiej nad wspólnym nieletnim dzieckiem obojga małżonków, ustala zasady kontaktów między rodzicami a dzieckiem, a także ustala obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, z uwzględnieniem kosztów jego utrzymania i wychowania.

Pozew o rozwód Warszawa

Pozew o rozwód Warszawa – pozew rozwodowy – akt inicjujący proces rozwodowy – musi spełniać pewne wymogi formalne. Powinien zawierać datę oraz miejsce jego sporządzenia, adres sądu (w Warszawie może to być Sąd Okręgowy w Warszawie lub Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie), a także precyzyjne sformułowanie żądania i oczekiwań wobec sądu w naszej sprawie. W treści pozwu można zawrzeć żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie (należy liczyć się z tym, że sąd przeprowadzi kompleksowe postępowanie dowodowe) lub bez takiego orzeczenia, ustalenie wysokości alimentów na rzecz dziecka, ustalenie zasad dotyczących korzystania ze wspólnego majątku, podziału majątku wspólnego oraz rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej.

Ważne jest, aby pozew o rozwód Warszawa zawierał materiał dowodowy, takie jak dokumenty, wykazy rozmów telefonicznych czy zdjęcia. Należy pamiętać o zasadzie koncentracji materiału dowodowego, ponieważ przedstawienie dowodów w późniejszym etapie postępowania może być już niemożliwe. Dlatego warto wcześniej przygotować się do rozprawy i skorzystać z porad doświadczonego radcy prawnego.

Wspólnie ustalimy korzystne warunki rozwodu, określimy przesłanki rozwodu, które zawrzemy w pozwie, zbierzemy niezbędne dokumenty do rozprawy (np. akty małżeństwa, akty urodzenia dzieci), dobierzemy świadków i sporządzimy listę dowodów (wykazy połączeń telefonicznych, zdjęcia itp.), napiszemy pozew oraz sformułujemy żądania dotyczące kwestii opieki nad dziećmi oraz podziału majątku wspólnego i ustalenia wysokości alimentów. Przeanalizujemy również żądanie drugiego małżonka.

Klient, na własną rękę, dokona uiszczenia opłaty sądowej. W przypadku trudnej sytuacji finansowej radca prawny będzie w stanie pomóc w napisaniu wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej.

Radca prawny rozwód Warszawa – rozwód a małoletnie dzieci

W sprawie rozwodowej i wyroku rozwodowym to sąd orzeka o sprawach władzy rodzicielskiej nad wspólnymi nieletnimi dziećmi małżonków oraz o ustaleniach dotyczących kontaktów rodziców z tymi dziećmi. Przyjęta tu zasada to dobro dziecka, które stanowi wyznacznik dla sądu. Zachowanie jedności rodzeństwa jest priorytetem, chyba że dobro dziecka wymaga innych rozstrzygnięć.

Sąd rozwodowy/sąd okręgowy wydaje zatem wyrok, w którym określa, której stronie przysługuje władza rodzicielska. Ponadto wyrok zawiera informację o tym, z którym z małżonków dziecko pozostanie oraz jakie zasady będą dotyczyć kontaktów drugiego z rodziców z dzieckiem. Jak przypomina radca prawny Warszawa z Kancelarii Szeffner – jeśli małżonkowie zgodnie złożą taki wniosek, sąd nie podejmuje decyzji dotyczącej kontaktów z dziećmi.

Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, ograniczyć albo pozbawić władzy rodzicielskiej wobec jednego albo obojga rodziców. Dodatkowo sąd w wyroku rozwodowym określa także kwotę alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron.

rozwód warszawa

Rozwód Warszawa cena i koszty

Rozwód Warszawa cena i koszty – jak kształtują się ceny prawników-specjalistów od sprawy rozwodowej? Ile kosztuje rozwód? Proces rozwodowy jest inicjowany, gdy jedna ze stron złoży pozew o rozwód. Pozew rozwodowy powinien zostać złożony w sądzie okręgowym, a postępowanie prowadzone jest w trybie procesowym. W chwili składania pozwu naliczana jest opłata, a jej wysokość regulowana jest zgodnie z przepisami Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Za wniesienie pozwu do sądu nalicza się opłatę w wysokości 600 zł (rozwód koszty Warszawa – pozew rozwodowy), jednak istnieją sytuacje, w których można ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty.

Jeśli rozwód zostanie orzeczony bez wskazania winnego (orzekania o winie), osoba występująca jako powód otrzymuje zwrot połowy tych kosztów. W przypadku, gdy w pozwie zawarte są dodatkowe roszczenia, na przykład dotyczące podziału majątku wspólnego lub nakazu eksmisji współmałżonka, koszty sądowe zostaną zwiększone o opłaty za te dodatkowe żądania (np. zgodny podział majątku w wysokości 300 zł). Koszty mogą się także powiększyć o opłaty związane ze stawiennictwem świadków lub z przygotowaniem opinii przez biegłego. Warto także uwzględnić koszty związane z reprezentacją przez radcę prawnego, które obciążają stronę przegrywającą sprawę.

Rozwód Warszawa cena i koszty – przy składaniu pozwu, warto także pamiętać o uiszczeniu opłaty od pozwu w odpowiedniej wysokości, co przyspieszy wyznaczenie terminu rozprawy. Istnieje także możliwość uzyskania częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty.

Rozwód Warszawa – korzystny wyrok rozwodowy dla naszych Klientów

Radca prawny rozwód Warszawa – Kancelaria Szeffner dołoży wszelkich starań, by zakończyć sprawę rozwodową na Twoją korzyść. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu trudnych spraw dla naszych klientów, takich jak z pewnością rozwód, i to w sposób jak najbardziej efektywny i delikatny. Naszym priorytetem jest dążenie do osiągnięcia porozumienia między małżonkami, aby zminimalizować czas trwania postępowania sądowego do absolutnego minimum.