Ile kosztuje rozwód w Warszawie

Całkowity koszt przeprowadzenia rozwodu uzależniony jest od wielu czynników. W tym przede wszystkim od ilości zgłoszonych żądań w pozwie oraz od rodzaju i ilości przeprowadzonych przez sąd środków dowodowych w toku postępowania. Należy jednak mieć na uwadze, że nie każde dodatkowe żądanie w pozwie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty.

Opłaty sądowe w rozwodzie

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego jest stała i wynosi 600 złotych. Jeżeli w pozwie zostanie zgłoszony wniosek o podział majątku to w zależności od tego, czy będzie to wniosek zgodny obu stron, czy też nie, opłata wynosić będzie odpowiednio 300 złotych albo 1.000 złotych. Przy czym należy pamiętać, że sąd rozwodowy nie będzie się zajmował wnioskiem o podział majątku wspólnego, jeżeli miałoby to przyczynić się do nadmiernego wydłużenia postępowania. Kolejnym składnikiem kosztów przeprowadzenia rozwodu mogą okazać się koszty związane z wynagrodzeniem dla biegłego, jeżeli jego udział w sprawie sąd uzna za konieczny.

Do kosztów związanych z przeprowadzeniem rozwodu należy także doliczyć honorarium dla radcy prawnego. W naszej Kancelarii honorarium ustalane jest zawsze indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Czy są zwolnienia od kosztów rozwodowych?

W przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Osoby, które chcą ze zwolnienia skorzystać, muszą dołączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach.

Sąd może zdecydować o zwolnieniu danej strony od kosztów sądowych w całości lub w części. Całościowe zwolnienie od kosztów oznacza, że strona korzystająca ze zwolnienia nie uiszcza w ogóle opłat sądowych, jak na przykład opłata od pozwu i nie ponosi wydatków związanych z postępowaniem, jak na przykład zaliczka na poczet opinii biegłego. Natomiast częściowe zwolnienie od kosztów sądowych polega najczęściej na zwolnieniu od poniesienia tylko niektórych opłat lub wydatków. Jednak warto pamiętać, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia od obowiązku zwrotu kosztów pełnomocnikowi procesowemu strony przeciwnej w przypadku przegranej sprawy.

Aby ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych pisemnie lub ustnie do protokołu. Z wnioskiem tym strona ubiegająca się o zwolnienie może wystąpić zarówno przed wniesieniem pozwu, jak i na późniejszym etapie postępowania. Wniosek należy skierować do sądu, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Obligatoryjnym elementem wniosku jest oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

W sytuacji, gdy trudna sytuacja majątkowa sprawia, że dana strona nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania rozwodowego, może również wystąpić o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pełnomocnikiem z urzędu może być radca prawny, a jego wynagrodzenie pokrywa wówczas Skarb Państwa. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć wraz z pozwem o rozwód.

Jak przebiega postępowanie rozwodowe?

Postępowanie rozwodowe inicjowane jest złożeniem przez jedną ze stron pozwu o rozwód. Następnie pozew badany jest pod kątem wystąpienia ewentualnych braków formalnych lub fiskalnych. W razie ich wystąpienia powód zostaje wezwany do ich usunięcia. Wolny od braków formalnych pozew trafia do strony przeciwnej, która ma szansę ustosunkować się do jego treści w odpowiedzi na pozew. Następnie w celu ustalenia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy faktów, sąd wyznacza termin rozprawy, na który wzywa obie strony i przeprowadza dowody.

Obecnie w Warszawie czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy trwa kilka miesięcy. Terminów rozprawy może być kilka, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Największą szansę na końcowe rozstrzygnięcie na pierwszym terminie rozprawy mają małżeństwa nieposiadające wspólnych małoletnich dzieci.

Jakie są etapy postępowania rozwodowego?

Pierwszym etapem postępowania rozwodowego jest złożenie do sądu pozwu rozwodowego. Następnie pozew zostaje doręczony drugiej stronie, która ma szansę na odniesienie się do jego treści w odpowiedzi na pozew.

Kolejnym etapem jest postępowanie przed sądem, w trakcie którego sąd bada, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami, a także ich sytuację majątkową oraz okoliczności związane z ich wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Postępowanie kończy się wyrokiem rozwiązującym małżeństwo lub oddalającym powództwo. Od rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji każda strona może wnieść apelację.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Poniżej wymienione zostały dokumenty, które są niezbędne w każdej sprawie rozwodowej. Ważne jest ich skompletowanie i dołączenie do pozwu, by ich brak nie spowodował niepotrzebnego przedłużenia postępowania.

Odpis skrócony aktu małżeństwa

Odpis skrócony aktu małżeństwa potwierdza fakt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy stronami postępowania. Jest on podstawowym dokumentem wymaganym w postępowaniu rozwodowym.

Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci

Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, niezbędne jest również dołączenie odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci. Dokumenty te potwierdzają pochodzenie dzieci od obojga małżonków.

Bardzo ważne jest, aby te dokumenty były aktualne. Odpisy skrócone aktów małżeństwa i urodzenia można uzyskać w urzędach gminy bądź poprzez złożenie wniosku online.

Jak określić wynagrodzenie kancelarii prawnej w rozwodzie

Oprócz opłat i kosztów sądowych do wydatków związanych z rozwodem należy doliczyć honorarium dla radcy prawnego. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia złożoności i skomplikowania konkretnej sprawy. Ważnym czynnikiem jest to, czy rozwód ma być z orzeczeniem o winie, czy sąd miałby nie rozstrzygać w tej kwestii.