Pozew o rozwód w Warszawie

Wszelkie powództwa ze stosunku małżeństwa, w tym pozew o rozwód, wytacza się przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich nadal mieszka w tym okręgu lub ma w nim miejsce zwykłego pobytu. W razie braku takiej podstawy, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy by nie było, to pozew należy złożyć do sądu właściwego według miejsca zamieszkania powoda. Jest to tzw. właściwość miejscowa sądu, natomiast sądem właściwym rzeczowo do rozpatrywania spraw rozwodowych w pierwszej instancji są zawsze sądy okręgowe.

W Warszawie sądami właściwymi w pierwszej instancji do prowadzenia postępowań rozwodowych są – w zależności od miejsca zamieszkania – Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie bądź Sąd Okręgowy w Warszawie.

Wniesienie pozwu o rozwód do właściwego sądu jest kluczowe dla prawidłowego przebiegu postępowania. Należy pamiętać by przed złożeniem pozwu upewnić się, czy spełnione są wszystkie wymagania formalne tj., czy pozew został sporządzony w odpowiedni sposób.

Warto zapamiętać:

  • Złożenie pozwu o rozwód wymaga złożenia go do właściwego Sądu Okręgowego.
  • Przed złożeniem pozwu należy się upewnić, czy spełnione są wszystkie wymagania formalne.
  • Warto rozważyć skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach rozwodowych.
  • Prawidłowe przygotowanie dokumentów pomoże na dalszym etapie postępowania rozwodowego.

Kiedy można wnieść pozew o rozwód?

Aby skutecznie wytoczyć powództwo o rozwód, należy wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
Nie można jednoznacznie zdefiniować pojęcia trwałości rozkładu pożycia. Brak jest bowiem konkretnych i uniwersalnych wskazówek, jaki czas powinien upłynąć od momentu zupełnego rozkładu pożycia związku małżeńskiego, aby można było uznać go za trwały. Wymaga to każdorazowo odniesienia się do danej sprawy i oceny, czy prawdopodobne jest, że małżonkowie zdecydują się na pozostanie w związku małżeńskim.

Z kolei rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, jeżeli między małżonkami doszło do zaniku łączących ich trzech poniższych więzi:

  • Duchowej,
  • Fizycznej,
  • Gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że sąd oddali powództwo o rozwód nawet w sytuacji trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, gdy jego uwzględnienie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub jeżeli na jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie?

Wszelkie powództwa ze stosunku małżeństwa, w tym pozew o rozwód, wytacza się przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich nadal mieszka w tym okręgu lub ma w nim miejsce zwykłego pobytu. W razie braku takiej podstawy, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy by nie było, to pozew należy złożyć do sądu właściwego według miejsca zamieszkania powoda. Jest to tzw. właściwość miejscowa sądu natomiast sądem właściwym rzeczowo do rozpatrywania spraw rozwodowych w pierwszej instancji są zawsze sądy okręgowe.

W Warszawie sądami właściwymi w pierwszej instancji do prowadzenia postępowań rozwodowych są – w zależności od miejsca zamieszkania – Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie bądź Sąd Okręgowy w Warszawie.

Rozwód z orzekaniem o winie, a rozwód bez orzekania o winie

Składając pozew o rozwód warto zastanowić się, czy rozwód ma nastąpić z orzeczeniem o winie, czy też sąd miałby odstąpić od orzekania w tej kwestii. Podejmując decyzję w tej sprawie, warto postarać się wyłączyć emocje i na chłodno ocenić czy żądanie ustalenia winy rozkładu pożycia drugiej strony będzie w danym przypadku korzystne. Trzeba mieć bowiem świadomość, że postępowanie rozwodowe z przypisaniem winy jednemu małżonkowi bądź obojgu małżonkom znacząco wydłuży cały proces. Często okazuje się, że małżonek, który żądał ustalenia winy w rozwodzie, czyniąc to z pobudek moralnych (np. zdrada), po kilku terminach rozprawy zaczynał tego żałować. Oczekiwane przez niego moralne zadośćuczynienie w postaci wskazania przez sąd winy drugiego małżonka za rozpad małżeństwa zamiast przynieść ulgę i satysfakcję przynosiło bowiem wyłącznie frustrację związaną z trwającym – nierzadko latami – postępowaniem rozwodowym.

Ponadto, przypisanie winy w wyroku rozwodowym jednemu małżonkowi bądź obojgu małżonkom będzie również rzutowało na kwestię alimentacyjne pomiędzy małżonkami. Małżonek niewinny może domagać się od małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia alimentów jeżeli orzeczenie rozwodu pociągnęło za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Wówczas małżonek wyłącznie winny może być zobowiązany przez sąd do przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie popadł w niedostatek.

Jak złożyć pozew o rozwód

Złożenie pozwu o rozwód może być skomplikowane, dlatego warto skorzystać w tym zakresie z profesjonalnej pomocy prawnej. Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych i będzie w stanie zapewnić kompleksową pomoc prawną i przeprowadzić Państwa przez cały ten proces. Sporządzimy pozew o rozwód, ewentualnie doradzimy w jego przygotowaniu i wskażemy jakie dokumenty do niego dołączyć.

Jakie dokumenty przygotować do rozwodu

Do pozwu o rozwód należy dołączyć odpis aktu małżeństwa, a jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to również odpisy aktów urodzenia dzieci. Te dokumenty są niezbędne, ponieważ potwierdzają istnienie małżeństwa oraz pochodzenie dzieci.

W dalszej kolejności należy pamiętać o przygotowaniu dokumentów dotyczących dochodów małżonków i kosztów utrzymania. Jest to istotne dla ustalenia kwestii alimentacyjnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że paragon w zasadzie nie jest dowodem.

Przygotowanie kompletnych i poprawnych dokumentów jest istotne dla pomyślnego przebiegu postępowania rozwodowego. W razie jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią. 

Rozwód z prawnikiem czy bez?

Nie ma konieczności korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej w trakcie rozwodu. Należy jednak mieć na uwadze, że sprawy rozwodowe oraz sprawy o podział majątku wspólnego są dość skomplikowane i wymagają wiedzy w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz procesowego.

Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy radcy prawnego aby uniknąć niepotrzebnych błędów w toku postępowania, które mogą m.in. znacznie wydłużyć okres oczekiwania na orzeczenie rozwodu lub wpłynąć na niekorzystne rozstrzygnięcie w zakresie alimentacji.