Jak napisać pozew o rozwód

Pozew o rozwód, jak każde pismo procesowe, musi czynić zadość warunkom formalnym przewidzianym w przepisach procedury cywilnej. Warto mieć na uwadze, że dobrze napisany pozew o rozwód skróci czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy. Sąd nie będzie musiał bowiem wzywać strony do uzupełnienia braków formalnych.

Co powinien zawierać pozew o rozwód

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze elementy pozwu o rozwód.

1. Dane sądu

Sądami właściwymi rzeczowo w sprawach rozwodowych w pierwszej instancji są zawsze sądy okręgowe. Z kolei sądem właściwym miejscowo będzie sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich nadal mieszka w tym okręgu lub ma w nim miejsce zwykłego pobytu. W razie braku takiej podstawy, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy by nie było, to pozew należy złożyć do sądu właściwego według miejsca zamieszkania powoda.

2. Oznaczenie stron

Konieczne jest aby w pozwie zostały właściwie oznaczone strony postępowania, czyli wskazanie kto jest powodem, a kto jest pozwanym. Czyli należy podać imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL itp.

3. Żądania pozwu o rozwód

W petitum pozwu należy wskazać swoje żądania dotyczące przede wszystkim bytu małżeństwa, sytuacji wspólnych małoletnich dzieci stron, wspólnego korzystania z mieszkania czy alimentów. Jeżeli rozwód miałby zapaść bez orzekania o winie rozkładu pożycia, to wśród żądań pozwu należy to sądowi zasygnalizować i odpowiednio, jeżeli powód zamierza domagać się orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka, to również należy to podnieść w petitum pozwu.

4. Uzasadnienie

Po wyartykułowanych w petitum żądaniach pozwu należy je odpowiednio uzasadnić.

Jak napisać uzasadnienie pozwu o rozwód?

Uzasadnienie pozwu o rozwód jest niezwykle istotną częścią tego pisma, ponieważ wyjaśnia wnioski przedstawione w petitum. Ten element pozwu powinien przedstawiać historię małżeństwa oraz przyczyny jego rozpadu, dostarczając jednocześnie dowodów potwierdzających winę jednej ze stron.

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące sporządzania uzasadnienia pozwu o rozwód:

1. Zaczynamy od daty zawarcia małżeństwa

Uzasadnienie powinno rozpoczynać się od wymienienia daty zawarcia małżeństwa. Jest to ważne, aby sąd miał pełny obraz sytuacji i mógł uwzględnić długość trwania związku małżeńskiego.

2. Przedstawiamy przyczyny rozpadu małżeństwa

Należy, krok po kroku, przedstawi przyczyny rozpadu małżeństwa. Ważne jest, aby uczynić to w sposób jasny, konkretny i logiczny, wyjaśniając, dlaczego nie ma szans na dalsze trwanie małżeństwa.

3. Nawiązujemy do wniosków zawartych w petitum

Uzasadnienie pozwu powinno korespondować z wnioskami, które zostały wskazane w petitum. Innymi słowy w uzasadnieniu powinniśmy odwołać się do wniosków zawartych w części petitum pozwu i odpowiednio je uzasadnić, tak aby przekonać sąd do naszych racji.

Jak napisać pozew rozwodowy z orzekaniem o winie

Samo napisanie pozwu z żądaniem orzeczenia o winie nie różni się znacząco od pozwu rozwodowego, w którym powód nie będzie się domagał stwierdzenia winy drugiego małżonka. Decydując się jednak na złożenie pozwu z żądaniem orzeczenia o winie trzeba mieć świadomość, że zwykle wiąże się to z długotrwałym procesem sądowym. Są jednak przypadki, w których żądanie to uzasadnione jest sytuacją jednego z małżonków. Chodzi tu przede wszystkim o korzyści alimentacyjne, których jeden z małżonków mógłby się domagać od drugiego z małżonków w razie stwierdzenia, że to on ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Zdarzają się także sytuacje, w których to jeden z małżonków żąda rozwodu z orzeczeniem o winie tylko ze względów moralnych, jak na przykład zdrada, w takich przypadkach warto zastanowić się, czy wikłanie się w długotrwały proces zrekompensuje małżonkowi występującemu z takim żądaniem poniesione krzywdy. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że początkowo zdradzony małżonek niesiony emocjami zgłasza takie żądanie, a po kilku latach trwania procesu, czuje się sfrustrowany i zmęczony emocjonalnie ciągłym przeżywaniem na nowo rozstania i rozwodu, zamiast pójść na przód i zacząć sobie układać życie na nowo.

Jak przebiega proces rozwodowy?

Proces rozwodowy to złożona procedura, której czas trwania jest bardzo indywidualny. Zdarzają się sytuacje, w których sąd orzeka rozwód już na pierwszym terminie, ale i sytuacje, w których postępowanie rozwodowe potrafi trwać nawet kilka lat. Jeżeli małżonkowie wypracują wspólne porozumienie co do warunków rozwodu, to może się to znacząco przyczynić do przyspieszenia postępowania przed sądem. Kwestią, która zawsze wpływa na wydłużenie postępowania jest natomiast żądanie orzeczenia rozwodu ze wskazaniem winnego rozkładu pożycia.

Wniesienie pozwu

Pierwszym krokiem w procesie rozwodowym jest wniesienie pozwu do sądu. W pozwie należy podać wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe obu stron, dane sądu, wnioski dotyczące rozwiązania małżeństwa, alimentów, opieki nad dziećmi i podziału majątku. Należy także uiścić opłatę sądową i dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak odpis aktu małżeństwa.

Rozprawa sądowa

Po złożeniu pozwu, sąd wyznacza termin rozprawy, na której strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów i dowodów. Sąd orzeka na podstawie całokształtu zebranego w postępowaniu materiału dowodowego.

Orzeczenie rozwodowe

W wyroku rozwodowym – zakładając, że sąd nie oddali powództwa – oprócz orzeczenia dotyczącego rozwiązania małżeństwa (ewentualnie również wskazania które z małżonków przyczyniło się do jego rozkładu) sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, reguluje kwestie kontaktów rodziców z dziećmi, a także decyduje o obowiązku alimentacyjnym.

W wyroku może się również znaleźć orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim rozwiedzionych małżonków. Sąd może także w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego małżonków.

Jak przyspieszyć proces rozwodowy?

Jednym ze sposobów na przyspieszenie procesu rozwodowego może być skorzystanie z mediacji. Mediacje są dobrowolne i pozwalają stronom na osiągnięcie porozumienia w sprawach dotyczących rozwiązania małżeństwa, opieki nad dziećmi, alimentów i podziału majątku. Mediator jako osoba niezależna pomaga w rozwiązaniu sporów, co może skrócić czas trwania procesu i zmniejszyć koszty.