Pozew o podwyższenie alimentów Warszawa

Rzadko zdarza się, że ustalone w wyroku rozwodowym alimenty pozostają w tej samej wysokości, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Z reguły bowiem wraz z rozwojem i dorastaniem dziecka, jego potrzeby znacząco się zwiększają, co skutkuje koniecznością wystąpienia z pozwem o podwyższenie obowiązku alimentacyjnego.

Podwyższenie alimentów

Ubiegając się o podwyższenie alimentów, należy zawsze odwołać się do uprzedniego rozstrzygnięcia, z którego one już wynikają. W zależności od stanu faktycznego może to być wyrok sądu (sądu rozwodowego bądź sądu rodzinnego), bądź może to być umowa zawarta pomiędzy rodzicami albo ugoda. W uzasadnieniu pozwu należy wykazać zmianę okoliczności uzasadniającą podwyższenie alimentów.

Stosownie do art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, aby domagać się zmiany w zakresie ustalonego już obowiązku alimentacyjnego musi nastąpić „zmiana stosunków”. Pojęcie to wiąże się ze zmianą zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów lub możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego.

Zarobki a wysokość alimentów

Wysokość alimentów jest uzależniona od kilku czynników. Jednym z nich jest stopa życiowa osoby zobowiązanej do ich płacenia. Wynika ona przede wszystkim z zarobków jakie zobowiązany rodzic osiąga. Można bowiem przyjąć, że w miarę nabierania doświadczenia zawodowego lub rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej pozycja zobowiązanego do alimentacji jest coraz bardziej korzystna pod względem finansowym. Powyższe może okazać się jednym z czynników zwiększających zobowiązanie alimentacyjne.

Alimenty a stan majątkowy

Poza zarobkami osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, sąd będzie brał pod uwagę również stan majątkowy. Chodzi tu zarówno o majątek, jaki posiada zobowiązany, jak i rodzic pierwszoplanowy, a także nie możemy tu wykluczać samego uprawnionego. Niejednokrotnie bowiem można spotkać się z sytuacją, w której również i dziecko ma majątek – czy to na skutek spadkobrania, nagrody za osobiste osiągnięcia bądź darowizny.

Alimenty a potrzeby dziecka

Wysokość alimentów uwarunkowana jest potrzebami uprawnionego. Sąd nie będzie brał pod uwagę wszystkich (dowolnych) wskazanych w pozwie potrzeb, a jedynie te, które są uzasadnione. Podstawową zasadą, jaką w tym zakresie będzie się kierował sąd jest zasada dobra dziecka oraz zasada równej stopy życiowej dziecka i rodziców.

Oprócz kosztów utrzymania istotnymi wydatkami są wydatki związane z edukacją, rozwijaniem zainteresowań, sportem, rekreacją i rozrywką. Tzw. usprawiedliwione wydatki zawsze będą oceniane indywidualnie przez pryzmat konkretnego przypadku.

Odwołanie od decyzji sądu w sprawie podwyższenia alimentów

Zasadą konstytucyjną jest dwuinstancyjność postępowania sądowego w Polsce. Dlatego też w razie nieuwzględnienia przez sąd powództwa o podwyższenie alimentów, bądź nieuwzględnienia go w akceptowalnym przez stronę powodową zakresie, możliwa jest apelacja do sądu wyższej instancji.

Sformalizowany tryb postępowania sądowego oraz właściwe użycie posiadanych zasobów argumentacji może prowadzić do przekonania, że nieodzowne może się okazać na tym etapie skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Opłaty sądowe

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych – czyli również dochodząca ich podwyższenia – nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.